Search

Ishvara — ItihasaIshvara

the Supreme Being, God

 → Подробнее...
Ishvara-pranidhana
one of the niyamas, precepts for sadhana  → Подробнее...
Ishvara-pujana
one of the niyamas, refers to the worship of a Deity  → Подробнее...
Ishvara-tattva
the fourth tattva in the cosmological system of Kashmir Shaivism  → Подробнее...

Share: