Search

Shri Brahmanai (Brahmai) nathji

Shri Brahmanai (Brahmai) nathji

Shri Brahmanai (Brahmai) nathji

Guru: Shri Siddha Yoga Bhagai nathji.
Panth: Aai 
Place: Haryana (Djind), Hastinapur, Uttar pradesh. 
Sadhana: gomukhasana, matsiendrasana, badha padmasana, pavan muktasana siddhis. 
Tapasya: jata wearing (Jatadhara), hatha yoga tapasya, Haryana, Uttar pradesh, Penjab, Himalayas. 
Deeds: hatha yoga, karma kanda (dhuna yoga), service to humans through yoga siddhis.

Back to the list