Search

Shri Chandra nathji

Shri Chandra nathji

Shri Chandra nathji

Guru: Shri Siddha Yogi Kapilnathji.
Panth: Kaplani.
Place: Bengal, Ganga-sagar, Kolayat (Rajasthan).
Sadhana: kapilasana, vajrasana siddhis.
Tapasya: guruseva, tapasya in Kolayat, Shiva-bhakta. 

Back to the list