Search

Shri Lanka nathji

Shri Lanka nathji

Shri Lanka nathji

Guru: Shri Shambhujati Guru Gorakshanathji 
Panth: Raval panth.
Place: Shri lanka (southern part).
Sadhana: shakti tantra sadhana, pavan-muktasana, virasana, siddhasana, padmasana, tadasana, vajrasana siddhis. 
Tapasya: mountain Kailas, (Rakshas Till lake), Maharashtra (Trayambakeshvar), mountain Shri Shaila, Andhra pradesh, Mallikarjuna in Karnataka, Tamilnadu, Bengal and other places. 
Deeds: the throne, knowledge of raja yoga, dhyana yoga.

Back to the list