Search

Shri Mina nathji

Shri Mina nathji

Shri Mina nathji

Guru: Shri Omkar Adinathji  
Panth: Pav 
Place: Kashmir kshetra, Assam 
Sadhana: vajrasana siddhi. 
Tapasya: yoga, dhyana, samadhi-marga, gyana-marga.

Back to the list