Search

Shri Bhartrihari (Vichar) nathji

Shri Bhartrihari (Vichar) nathji

Shri Bhartrihari (Vichar) nathji

Guru: Shri Shambhujati Guru Gorakshanathji 
Panth: Bhartrihari Vairag (founder). 
Place: Uijain (Malva), Madhya pradesh. 
Sadhana: siddhasana, kundalini yoga siddhi, avadhut sadhana. 
Tapasya: Madhya pradesh, Penjab, Haryana, Himalayas, Uttarakhand, Bengalia, Uttar pradesh, Pacistan, Sindh. 
Deeds: helping others with own yoga siddhis, founding of Vairag panth, Natha dharma propagation.

Back to the list