Search

Shri Virupaksha nathji

Shri Virupaksha nathji

Shri Virupaksha nathji

Guru: Shri Omkar Adinathji
Panth: Sahacharyo (sahajani yog). 
Place:  Shri Parvat Devikot, Orissa. 
Sadhana: siddhasana, svastikasana, padmasana, dvipada mastakasana siddhis.
Deeds: support and propagation of Yamari tantra.

Back to the list