Buscar

Adoración a 9 formas de Durga

oM hrIM duM

1. jagatpUjye jagadvandye sarvashaktiswarUpiNi sarwAtmikeshi kaumAri jaganmAtarnamo’stute!
oM shailaputryai namaH

2. tripurAM triguNAdhArAM mArgaGYAnaswarUpiNIm trailokyavanditAM devIM trimUrtiM praNamAmyaham!
oM brahmachAriNyai namaH

3. kAlikAM tu kalAtItAM kalyANahR^idayAM shivAm kalyANajananIM nityAM kalyANIM praNamAmyaham!
oM chandraghaNTAyai namaH

4. aNimAdiguNaudArAM makarAkArachakShuSham anantashaktibhedAM tAM kAmAkShIM praNamAmyaham!
oM kUShmANDAyai namaH

5. chaNDavIrAM chaNDamAyAM chaNDamuNDaprabha~njinIm tAM namAmi cha deveshIM chaNDikAM chaNDavikramAm!
oM skandamAtre namaH

6. sukhAnandakarIM shAntAM sarvadevairnamaskR^itAm sarvabhUtAtmikAM devIM shAmbhavIM praNamAmyaham!
oM kAtyAyanyai namaH

7. chaNDavIrAM chaNDamAyAM raktabIjaprabha~njinIm tAM namAmi cha deveshIM gAyatrIM guNashAlinIm!
oM kAlarAtryai namaH

8. sundarIM swarNasarwA~NgIM sukhasaubhAgyadAyinIm santOShajananIM devIM subhadrAM praNamAmyaham!
oM mahAgauryai namaH

9. durgame dustare kArye bhayadurgavinAshini praNamAmi sadA bhaktyA durgAM durgatinAshinIm!
oM siddhidAtryai namaH

oM aiM hrIM klIM chAmuNDAyai vichche!