Buscar

Transliteración de Devi Mahatmya

Chandika-dhyana

|| shrIchaNDikAdhyAnam ||
OM bandhUkakusumAbhAsAM paJNchamuNDAdhivAsinIm |
sphurachchandrakalAratnamukuTAM muNDamAlinIm ||
trinetrAM raktavasanAM pInonnataghaTastanIm |
pustakaM chAkShamAlAM cha varaM chAbhayakaM kramAt ||
dadhatIM saMsmarennityamuttarAmnAyamAnitAm |
athavA
yA chaNDI madhukaiTabhAdidaityadalanI yA mAhiShonmUlinI
yA dhUmrekShaNachaNDamuNDamathanI yA raktabIjAshanI |
shaktiH shumbhanishumbhadaityadalanI yA siddhidAtrI parA
sA devI navakoTimUrtisahitA mAM pAtu vishveshvarI ||

Argala-stotra

|| atha argalAstotram ||
OM namashchaNDikAyai
mArkaNDeya uvAcha |
OM jaya tvaM devi chAmuNDe jaya bhUtApahAriNi |
jaya sarvagate devi kAlarAtri namo.astu te || 1||
jayantI maN^galA kAlI bhadrakAlI kapAlinI |
durgA shivA kShamA dhAtrI svAhA svadhA namo.astu te || 2||
madhukaiTabhavidhvaMsi vidhAtR^ivarade namaH |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 3||
mahiShAsuranirnAshi bhaktAnAM sukhade namaH |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 4||
dhUmranetravadhe devi dharmakAmArthadAyini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 5||
raktabIjavadhe devi chaNDamuNDavinAshini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 6||
nishumbhashumbhanirnAshi trailokyashubhade namaH |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 7||
vanditAN^ghriyuge devi sarvasaubhAgyadAyini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 8||
achintyarUpacharite sarvashatruvinAshini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 9||
natebhyaH sarvadA bhaktyA chAparNe duritApahe |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 10||
stuvadbhyo bhaktipUrvaM tvAM chaNDike vyAdhi nAshini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 11||
chaNDike satataM yuddhe jayanti pApanAshini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 12||
dehi saubhAgyamArogyaM dehi devi paraM sukham |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 13||
vidhehi devi kalyANaM vidhehi vipulAM shriyam |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 14||
vidhehi dviShatAM nAshaM vidhehi balamuchchakaiH |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 15||
surAsurashiroratnanighR^iShTacharaNe.ambike |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 16||
vidyAvantaM yashasvantaM lakShmIvantaJNcha mAM kuru |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 17||
devi prachaNDadordaNDadaityadarpaniShUdini |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 18||
prachaNDadaityadarpaghne chaNDike praNatAya me |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 19||
chaturbhuje chaturvaktrasaMstute parameshvari |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 20||
kR^iShNena saMstute devi shashvadbhaktyA sadAmbike |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 21||
himAchalasutAnAthasaMstute parameshvari |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 22||
indrANIpatisadbhAvapUjite parameshvari |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 23||
devi bhaktajanoddAmadattAnandodaye.ambike |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 24||
bhAryAM manoramAM dehi manovR^ittAnusAriNIm |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 25||
tAriNi durgasaMsArasAgarasyAchalodbhave |
rUpaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi || 26||
idaM stotraM paThitvA tu mahAstotraM paThennaraH |
saptashatIM samArAdhya varamApnoti durlabham || 27||
|| iti shrImArkaNDeyapurANe argalAstotraM samAptam ||

Kilaka-stotra

|| atha kIlakastotram ||
OM namashchaNDikAyai
mArkaNDeya uvAcha |
OM vishuddhaGYAnadehAya trivedIdivyachakShuShe |
shreyaHprAptinimittAya namaH somArdhadhAriNe || 1||
sarvametadvijAnIyAnmantrANAmapi kIlakam |
so.api kShemamavApnoti satataM japyatatparaH || 2||
siddhyantyuchchATanAdIni karmANi sakalAnyapi |
etena stuvatAM devIM stotravR^indena bhaktitaH || 3||
na mantro nauShadhaM tasya na kiJNchidapi vidyate |
vinA japyena siddhyettu sarvamuchchATanAdikam || 4||
samagrANyapi setsyanti lokashaN^kAmimAM haraH |
kR^itvA nimantrayAmAsa sarvamevamidaM shubham || 5||
stotraM vai chaNDikAyAstu tachcha guhyaM chakAra saH |
samApnoti sa puNyena tAM yathAvannimantraNAm || 6||
so.api kShemamavApnoti sarvameva na saMshayaH |
kR^iShNAyAM vA chaturdashyAmaShTamyAM vA samAhitaH || 7||
dadAti pratigR^ihNAti nAnyathaiShA prasIdati |
itthaM rUpeNa kIlena mahAdevena kIlitam || 8||
yo niShkIlAM vidhAyainAM chaNDIM japati nityashaH |
sa siddhaH sa gaNaH so.atha gandharvo jAyate dhruvam || 9||
na chaivApATavaM tasya bhayaM kvApi na jAyate |
nApamR^ityuvashaM yAti mR^ite cha mokShamApnuyAt || 10||
GYAtvA prArabhya kurvIta hyakurvANo vinashyati |
tato GYAtvaiva sampUrNamidaM prArabhyate budhaiH || 11||
saubhAgyAdi cha yatkiJNchid dR^ishyate lalanAjane |
tatsarvaM tatprasAdena tena japyamidaM shubham || 12||
shanaistu japyamAne.asmin stotre sampattiruchchakaiH |
bhavatyeva samagrApi tataH prArabhyameva tat || 13||
aishvaryaM tatprasAdena saubhAgyArogyameva cha |
shatruhAniH paro mokShaH stUyate sA na kiM janaiH || 14||
chaNDikAM hR^idayenApi yaH smaret satataM naraH |
hR^idyaM kAmamavApnoti hR^idi devI sadA vaset || 15||
agrato.amuM mahAdevakR^itaM kIlakavAraNam |
niShkIlaJNcha tathA kR^itvA paThitavyaM samAhitaiH || 16||
|| iti shrIbhagavatyAH kIlakastotraM samAptam ||

Devi Kavacha

|| atha devI kavacham ||
OM namashchaNDikAyai
mArkaNDeya uvAcha |
OM yad guhyaM paramaM loke sarva rakShAkaraM nR^iNAm |
yanna kasyachidAkhyAtaM tanme brUhi pitAmaha || 1||
brahmovAcha |
asti guhyatamaM vipra sarvabhUtopakArakam |
devyAstu kavachaM puNyaM tachchhR^iNuShva mahAmune || 2||
prathamaM shailaputrIti dvitIyaM brahmachAriNI |
tR^itIyaM chandraghaNTeti kUShmANDeti chaturthakam || 3||
paJNchamaM skandamAteti ShaShThaM kAtyAyanI tathA |
saptamaM kAlarAtrishcha mahAgaurIti chAShTamam || 4||
navamaM siddhidAtrI cha navadurgAH prakIrtitAH |
uktAnyetAni nAmAni brahmaNaiva mahAtmanA || 5||
agninA dahyamAnAstu shatrumadhyagatA raNe |
viShame durgame chaiva bhayArtAH sharaNaM gatAH || 6.
na teShAM jAyate kiJNchidashubhaM raNasaN^kaTe |
ApadaM na cha pashyanti shokaduHkhabhayaN^karIm || 7||
yaistu bhaktyA smR^itA nityaM teShAM vR^iddhiH prajAyate |
ye tvAM smaranti deveshi rakShasi tAnna saMshayaH || 8||
pretasaMsthA tu chAmuNDA vArAhI mahiShAsanA |
aindrI gajasamArUDhA vaiShNavI garuDAsanA || 9||
nArasiMhI mahAvIryA shivadUtI mahAbalA |
mAheshvarI vR^iShArUDhA kaumArI shikhivAhanA || 10||
lakShmIH padmAsanA devI padmahastA haripriyA |
shvetarUpadharA devI IshvarI vR^iShavAhanA || 11||
brAhmI haMsasamArUDhA sarvAbharaNabhUShitA |
ityetA mAtaraH sarvAH sarvayogasamanvitAH || 12||
nAnAbharaNashobhADhyA nAnAratnopashobhitAH |
shraiShThaishcha mauktikaiH sarvA divyahArapralambibhiH || 13||
indranIlairmahAnIlaiH padmarAgaiH sushobhanaiH |
dR^ishyante rathamArUDhA devyaH krodhasamAkulAH || 14||
shaN^khaM chakraM gadAM shaktiM halaM cha musalAyudham |
kheTakaM tomaraM chaiva parashuM pAshameva cha || 15||
kuntAyudhaM trishUlaM cha shArN^gamAyudhamuttamam |
daityAnAM dehanAshAya bhaktAnAmabhayAya cha || 16||
dhArayantyAyudhAnItthaM devAnAM cha hitAya vai |
namaste.astu mahAraudre mahAghoraparAkrame || 17||
mahAbale mahotsAhe mahAbhayavinAshini |
trAhi mAM devi duShprekShye shatrUNAM bhayavardhini || 18||
prAchyAM rakShatu mAmaindrI AgneyyAmagnidevatA |
dakShiNe.avatu vArAhI nairR^ityAM khaDgadhAriNI || 19||
pratIchyAM vAruNI rakShedvAyavyAM mR^igavAhinI |
udIchyAM pAtu kauberI IshAnyAM shUladhAriNI || 20||
UrdhvaM brahmANI me rakShedadhastAd vaiShNavI tathA |
evaM dasha disho rakShechchAmuNDA shavavAhanA || 21||
jayA mAmagrataH pAtu vijayA pAtu pR^iShThataH |
ajitA vAmapArshve tu dakShiNe chAparAjitA || 22||
shikhAM me dyotinI rakShedumA mUrdhni vyavasthitA |
mAlAdharI lalATe cha bhruvau rakShedyashasvinI || 23||
netrayoshchitranetrA cha yamaghaNTA tu pArshvake |
trinetrA cha trishUlena bhruvormadhye cha chaNDikA || 24||
shaN^khinI chakShuShormadhye shrotrayordvAravAsinI |
kapolau kAlikA rakShet karNamUle tu shaN^karI || 25||
nAsikAyAM sugandhA cha uttaroShThe cha charchikA |
adhare chAmR^itAbAlA jihvAyAM cha sarasvatI || 26||
dantAn rakShatu kaumArI kaNThadeshe tu chaNDikA |
ghaNTikAM chitraghaNTA cha mahAmAyA cha tAluke || 27||
kAmAkShI chibukaM rakShedvAchaM me sarvamaN^galA |
grIvAyAM bhadrakAlI cha pR^iShThavaMshe dhanurdharI || 28||
nIlagrIvA bahiH kaNThe nalikAM nalakUbarI |
skandhayoH khaDginI rakShed bAhU me vajradhAriNI || 29||
hastayordaNDinI rakShedambikA chAN^gulIShu cha |
nakhAJNchhUleshvarI rakShet kukShau rakShennareshvarI || 30||
stanau rakShenmahAdevI manaHshokavinAshinI |
hR^idaye lalitA devI udare shUladhAriNI || 31||
nAbhau cha kAminI rakShed guhyaM guhyeshvarI tathA |
meDhraM rakShatu durgandhA pAyuM me guhyavAhinI || 32||
kaTyAM bhagavatI rakShedUrU me meghavAhanA |
jaN^ghe mahAbalA rakShet jAnU mAdhavanAyikA || 33||
gulphayornArasiMhI cha pAdapR^iShThe tu kaushikI |
pAdAN^gulIH shrIdharI cha talaM pAtAlavAsinI || 34||
nakhAn daMShTrakarAlI cha keshAMshchaivordhvakeshinI |
romakUpeShu kaumArI tvachaM yogIshvarI tathA || 35||
raktamajjAvasAmAMsAnyasthimedAMsi pArvatI |
antrANi kAlarAtrishcha pittaM cha mukuTeshvarI || 36||
padmAvatI padmakoshe kaphe chUDAmaNistathA |
jvAlAmukhI nakhajvAlAmabhedyA sarvasandhiShu || 37||
shukraM brahmANI me rakShechchhAyAM chhatreshvarI tathA |
ahaN^kAraM mano buddhiM rakShenme dharmadhAriNI || 38||
prANApAnau tathA vyAnamudAnaM cha samAnakam |
vajrahastA cha me rakShet prANAn kalyANashobhanA || 39||
rase rUpe cha gandhe cha shabde sparshe cha yoginI |
sattvaM rajastamashchaiva rakShennArAyaNI sadA || 40||
AyU rakShatu vArAhI dharmaM rakShatu pArvatI |
yashaH kIrtiM cha lakShmIM cha sadA rakShatu vaiShNavI || 41||
gotramindrANI me rakShet pashUn rakShechcha chaNDikA |
putrAn rakShenmahAlakShmIrbhAryAM rakShatu bhairavI || 42||
dhaneshvarI dhanaM rakShet kaumArI kanyakAM tathA |
panthAnaM supathA rakShenmArgaM kShemaN^karI tathA || 43||
rAjadvAre mahAlakShmIrvijayA satata sthitA |
rakShAhInaM tu yat sthAnaM varjitaM kavachena tu || 44||
tatsarvaM rakSha me devi jayantI pApanAshinI |
sarvarakShAkaraM puNyaM kavachaM sarvadA japet || 45||
idaM rahasyaM viprarShe bhaktyA tava mayoditam ||
pAdamekaM na gachchhet tu yadIchchhechchhubhamAtmanaH || 46||
kavachenAvR^ito nityaM yatra yatraiva gachchhati |
tatra tatrArthalAbhashva vijayaH sArvakAlikaH || 47||
yaM yaM chintayate kAmaM taM taM prApnoti nishchitam |
paramaishvaryamatulaM prApsyate bhUtale pumAn || 48||
nirbhayo jAyate martyaH saN^grAmeShvaparAjitaH |
trailokye tu bhavetpUjyaH kavachenAvR^itaH pumAn || 49||
idaM tu devyAH kavachaM devAnAmapi durlabham |
yaH paThetprayato nityaM trisandhyaM shraddhayAnvitaH || 50||
daivIkalA bhavettasya trailokye chAparAjitaH |
jIvedvarShashataM sAgramapamR^ityuvivarjitaH || 51||
nashyanti vyAdhayaH sarve lUtAvisphoTakAdayaH |
sthAvaraM jaN^gamaM chaiva kR^itrimaM chaiva yadviSham || 52||
abhichArANi sarvANi mantrayantrANi bhUtale |
bhUcharAH khecharAshchaiva kulajAshchaupadeshikAH || 53||
sahajA kulajA mAlA DAkinI shAkinI tathA |
antarikShacharA ghorA DAkinyashcha mahAravAH || 54||
grahabhUtapishAchAshcha yakShagandharvarAkShasAH |
brahmarAkShasavetAlAH kUShmANDA bhairavAdayaH || 55||
nashyanti darshanAttasya kavachenAvR^ito hi yaH |
mAnonnatirbhavedrAGYastejovR^iddhiH parA bhavet || 56||
yashovR^iddhirbhavet puMsAM kIrtivR^iddhishcha jAyate |
tasmAt japet sadA bhaktaH kavachaM kAmadaM mune || 57||
japet saptashatIM chaNDIM kR^itvA tu kavachaM purA |
nirvighnena bhavet siddhishchaNDIjapasamudbhavA || 58||
yAvad bhUmaNDalaM dhatte sashailavanakAnanam |
tAvattiShThati medinyAM santatiH putrapautrikI || 59||
dehAnte paramaM sthAnaM surairapi sudurlabham |
prApnoti puruSho nityaM mahAmAyAprasAdataH || 60||
tatra gachchhati gatvAsau punashchAgamanaM nahi |
labhate paramaM sthAnaM shivena samatAM vrajet || 61||
|| iti shrImArkaNDeyapurANe hariharabrahmavirachitaM
devIkavachaM samAptam ||

Devi Mahatmyam

|| devI mAhAtmyam ||
|| shrIdurgAyai namaH ||
|| atha shrIdurgAsaptashatI ||

Capitulo 1 (primera parte (prathama-charitra))

|| prathamo.adhyAyaH ||
viniyogaH
asya shrI prathamacharitrasya | brahmA R^iShiH |
mahAkAlI devatA | gAyatrI ChandaH | nandA shaktiH |
raktadantikA bIjam | agnistattvam |
R^igvedaH svarUpam | shrImahAkAlIprItyarthe prathamacharitrajape viniyogaH |
| dhyAnam |
OM khaDgaM chakragadeShuchApaparighA~nChUlaM bhushuNDIM shiraH
shaN^khaM sandadhatIM karaistrinayanAM sarvAN^gabhUShAvR^itAm |
nIlAshmadyutimAsyapAdadashakAM seve mahAkAlikAM
yAmastautsvapite harau kamalajo hantuM madhuM kauTabham ||
OM namashchaNDikAyai ||
OM aiM mArkaNDeya uvAcha || 1||
sAvarNiH sUryatanayo yo manuH kathyate.aShTamaH |
nishAmaya tadutpattiM vistarAdgadato mama || 2||
mahAmAyAnubhAvena yathA manvantarAdhipaH |
sa babhUva mahAbhAgaH sAvarNistanayo raveH || 3||
svArochiShe.antare pUrvaM chaitravaMshasamudbhavaH |
suratho nAma rAjAbhUtsamaste kShitimaNDale || 4||
tasya pAlayataH samyak prajAH putrAnivaurasAn |
babhUvuH shatravo bhUpAH kolAvidhvaMsinastadA || 5||
tasya tairabhavad yuddhamatiprabaladaNDinaH |
nyUnairapi sa tairyuddhe kolAvidhvaMsibhirjitaH || 6||
tataH svapuramAyAto nijadeshAdhipo.abhavat |
AkrAntaH sa mahAbhAgastaistadA prabalAribhiH || 7||
amAtyairbalibhirduShTairdurbalasya durAtmabhiH |
kosho balaM chApahR^itaM tatrApi svapure tataH || 8||
tato mR^igayAvyAjena hR^itasvAmyaH sa bhUpatiH |
ekAkI hayamAruhya jagAma gahanaM vanam || 9||
sa tatrAshramamadrAkShIddvijavaryasya medhasaH |
prashAntashvApadAkIrNaM munishiShyopashobhitam || 10||
tasthau kaJNchitsa kAlaM cha muninA tena satkR^itaH |
itashchetashcha vicharaMstasmin munivarAshrame || 11||
so.achintayattadA tatra mamatvAkR^iShTamAnasaH |
matpUrvaiH pAlitaM pUrvaM mayA hInaM puraM hi tat || 12||
madbhR^ityaistairasadvR^ittairdharmataH pAlyate na vA |
na jAne sa pradhAno me shUro hastI sadAmadaH || 13||
mama vairivashaM yAtaH kAn bhogAnupalapsyate |
ye mamAnugatA nityaM prasAdadhanabhojanaiH || 14||
anuvR^ittiM dhruvaM te.adya kurvantyanyamahIbhR^itAm |
asamyagvyayashIlaistaiH kurvadbhiH satataM vyayam || 15||
saMchitaH so.atiduHkhena kShayaM kosho gamiShyati |
etachchAnyachcha satataM chintayAmAsa pArthivaH || 16||
tatra viprAshramAbhyAshe vaishyamekaM dadarsha saH |
sa pR^iShTastena kastvaM bho hetushchAgamane.atra kaH || 17||
sashoka iva kasmAttvaM durmanA iva lakShyase |
ityAkarNya vachastasya bhUpateH praNayoditam || 18||
pratyuvAcha sa taM vaishyaH prashrayAvanato nR^ipam || 19||
vaishya uvAcha || 20||
samAdhirnAma vaishyo.ahamutpanno dhaninAM kule || 21||
putradArairnirastashcha dhanalobhAdasAdhubhiH |
vihInashcha dhanairdAraiH putrairAdAya me dhanam || 22||
vanamabhyAgato duHkhI nirastashchAptabandhubhiH |
so.ahaM na vedmi putrANAM kushalAkushalAtmikAm || 23||
pravR^ittiM svajanAnAM cha dArANAM chAtra saMsthitaH |
kiM nu teShAM gR^ihe kShemamakShemaM kiM nu sAmpratam || 24||
kathaM te kiM nu sadvR^ittA durvR^ittAH kiM nu me sutAH || 25||
rAjovAcha || 26||
yairnirasto bhavAMllubdhaiH putradArAdibhirdhanaiH || 27||
teShu kiM bhavataH snehamanubadhnAti mAnasam || 28||
vaishya uvAcha || 29||
evametadyathA prAha bhavAnasmadgataM vachaH || 30||
kiM karomi na badhnAti mama niShThuratAM manaH |
yaiH saMtyajya pitR^isnehaM dhanalubdhairnirAkR^itaH || 31||
patisvajanahArdaM cha hArditeShveva me manaH |
kimetannAbhijAnAmi jAnannapi mahAmate || 32||
yatpremapravaNaM chittaM viguNeShvapi bandhuShu |
teShAM kR^ite me niHshvAso daurmanasyaM cha jAyate || 33||
karomi kiM yanna manasteShvaprItiShu niShThuram || 34||
mArkaNDeya uvAcha || 35||
tatastau sahitau vipra taM muniM samupasthitau || 36||
samAdhirnAma vaishyo.asau sa cha pArthivasattamaH |
kR^itvA tu tau yathAnyAyaM yathArhaM tena saMvidam || 37||
upaviShTau kathAH kAshchichchakraturvaishyapArthivau || 38||
rAjovAcha || 39||
bhagavaMstvAmahaM praShTumichchhAmyekaM vadasva tat || 40||
duHkhAya yanme manasaH svachittAyattatAM vinA |
mamatvaM gatarAjyasya rAjyAN^geShvakhileShvapi || 41||
jAnato.api yathAGYasya kimetanmunisattama |
ayaM cha nikR^itaH putrairdArairbhR^ityaistathojjhitaH || 42||
svajanena cha saMtyaktasteShu hArdI tathApyati |
evameSha tathAhaM cha dvAvapyatyantaduHkhitau || 43||
dR^iShTadoShe.api viShaye mamatvAkR^iShTamAnasau |
tatkimetanmahAbhAga yanmoho GYAninorapi || 44||
mamAsya cha bhavatyeShA vivekAndhasya mUDhatA || 45||
R^iShiruvAcha || 46||
GYAnamasti samastasya jantorviShayagochare || 47||
viShayAshcha mahAbhAga yAnti chaivaM pR^ithakpR^ithak |
divAndhAH prANinaH kechidrAtrAvandhAstathApare || 48||
kechiddivA tathA rAtrau prANinastulyadR^iShTayaH |
GYAnino manujAH satyaM kiM tu te na hi kevalam || 49||
yato hi GYAninaH sarve pashupakShimR^igAdayaH |
GYAnaM cha tanmanuShyANAM yatteShAM mR^igapakShiNAm || 50||
manuShyANAM cha yatteShAM tulyamanyattathobhayoH |
GYAne.api sati pashyaitAn pata~NgAJNchhAvachaJNchuShu || 51||
kaNamokShAdR^itAn mohAtpIDyamAnAnapi kShudhA |
mAnuShA manujavyAghra sAbhilAShAH sutAn prati || 52||
lobhAt pratyupakArAya nanvetAn kiM na pashyasi |
tathApi mamatAvartte mohagarte nipAtitAH || 53||
mahAmAyAprabhAveNa saMsArasthitikAriNA |
tannAtra vismayaH kAryo yoganidrA jagatpateH || 54||
mahAmAyA hareshchaiShA tayA sammohyate jagat
GYAninAmapi chetAMsi devI bhagavatI hi sA || 55||
balAdAkR^iShya mohAya mahAmAyA prayachchhati |
tayA visR^ijyate vishvaM jagadetachcharAcharam || 56||
saiShA prasannA varadA nR^iNAM bhavati muktaye |
sA vidyA paramA mukterhetubhUtA sanAtanI || 57||
saMsArabandhahetushcha saiva sarveshvareshvarI || 58||
rAjovAcha || 59||
bhagavan kA hi sA devI mahAmAyeti yAM bhavAn || 60||
bravIti kathamutpannA sA karmAsyAshcha kiM dvija |
yatprabhAvA cha sA devI yatsvarUpA yadudbhavA || 61||
tatsarvaM shrotumichchhAmi tvatto brahmavidAM vara || 62||
R^iShiruvAcha || 63||
nityaiva sA jaganmUrtistayA sarvamidaM tatam || 64||
tathApi tatsamutpattirbahudhA shrUyatAM mama |
devAnAM kAryasiddhyarthamAvirbhavati sA yadA || 65||
utpanneti tadA loke sA nityApyabhidhIyate |
yoganidrAM yadA viShNurjagatyekArNavIkR^ite || 65||
AstIrya sheShamabhajat kalpAnte bhagavAn prabhuH |
tadA dvAvasurau ghorau vikhyAtau madhukaiTabhau || 67||
viShNukarNamalodbhUtau hantuM brahmANamudyatau |
sa nAbhikamale viShNoH sthito brahmA prajApatiH || 68||
dR^iShTvA tAvasurau chograu prasuptaM cha janArdanam |
tuShTAva yoganidrAM tAmekAgrahR^idayaH sthitaH || 69||
vibodhanArthAya harerharinetrakR^itAlayAm |
vishveshvarIM jagaddhAtrIM sthitisaMhArakAriNIm || 70||
nidrAM bhagavatIM viShNoratulAM tejasaH prabhuH || 71||
brahmovAcha || 72||
tvaM svAhA tvaM svadhA tvaM hi vaShaT kAraH svarAtmikA || 73||
sudhA tvamakShare nitye tridhA mAtrAtmikA sthitA |
ardhamAtrA sthitA nityA yAnuchchAryAvisheShataH || 74||
tvameva saMdhyA sAvitrI tvaM devi jananI parA |
tvayaitaddhAryate vishvaM tvayaitat sR^ijyate jagat || 75||
tvayaitat pAlyate devi tvamatsyante cha sarvadA |
visR^iShTau sR^iShTirUpA tvaM sthitirUpA cha pAlane || 76||
tathA saMhR^itirUpAnte jagato.asya jaganmaye |
mahAvidyA mahAmAyA mahAmedhA mahAsmR^itiH || 77||
mahAmohA cha bhavatI mahAdevI maheshvarI |
prakR^itistvaM cha sarvasya guNatrayavibhAvinI || 78||
kAlarAtrirmahArAtrirmoharAtrishcha dAruNA |
tvaM shrIstvamIshvarI tvaM hrIstvaM buddhirbodhalakShaNA || 79||
lajjA puShTistathA tuShTistvaM shAntiH kShAntireva cha |
khaDginI shUlinI ghorA gadinI chakriNI tathA || 80||
shaN^khinI chApinI bANabhushuNDIparighAyudhA |
saumyA saumyatarAsheShasaumyebhyastvatisundarI || 81||
parAparANAM paramA tvameva parameshvarI |
yachcha kiMchitkvachidvastu sadasadvAkhilAtmike || 82||
tasya sarvasya yA shaktiH sA tvaM kiM stUyase mayA |
yayA tvayA jagat sraShTA jagatpAtyatti yo jagat || 83||
so.api nidrAvashaM nItaH kastvAM stotumiheshvaraH |
viShNuH sharIragrahaNamahamIshAna eva cha || 84||
kAritAste yato.atastvAM kaH stotuM shaktimAn bhavet |
sA tvamitthaM prabhAvaiH svairudArairdevi saMstutA || 85||
mohayaitau durAdharShAvasurau madhukaiTabhau |
prabodhaM cha jagatsvAmI nIyatAmachyuto laghu || 86||
bodhashcha kriyatAmasya hantumetau mahAsurau || 87||
R^iShiruvAcha || 88||
evaM stutA tadA devI tAmasI tatra vedhasA || 89||
viShNoH prabodhanArthAya nihantuM madhukaiTabhau |
netrAsyanAsikAbAhuhR^idayebhyastathorasaH || 90||
nirgamya darshane tasthau brahmaNo.avyaktajanmanaH |
uttasthau cha jagannAthastayA mukto janArdanaH || 91||
ekArNave.ahishayanAttataH sa dadR^ishe cha tau |
madhukaiTabhau durAtmAnAvativIryaparAkramau || 92||
krodharaktekShaNAvattuM brahmANaM janitodyamau |
samutthAya tatastAbhyAM yuyudhe bhagavAn hariH || 93||
paJNchavarShasahasrANi bAhupraharaNo vibhuH |
tAvapyatibalonmattau mahAmAyAvimohitau || 94||
uktavantau varo.asmatto vriyatAmiti keshavam || 95||
shrIbhagavAnuvAcha || 96||
bhavetAmadya me tuShTau mama vadhyAvubhAvapi || 97||
kimanyena vareNAtra etAvaddhi vR^itaM mayA || 98||
R^iShiruvAcha || 99||
vaJNchitAbhyAmiti tadA sarvamApomayaM jagat || 100||
vilokya tAbhyAM gadito bhagavAn kamalekShaNaH |
AvAM jahi na yatrorvI salilena pariplutA || 101||
R^iShiruvAcha || 102||
tathetyuktvA bhagavatA shaN^khachakragadAbhR^itA |
kR^itvA chakreNa vai chhinne jaghane shirasI tayoH || 103||
evameShA samutpannA brahmaNA saMstutA svayam |
prabhAvamasyA devyAstu bhUyaH shR^iNu vadAmi te || 104||
| aiM AUM |
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
madhukaiTabhavadho nAma prathamo.adhyAyaH || 1||

Capitulo 2 (segunda parte (madhyama-charitra))

|| dvitIyo.adhyAyaH ||
viniyogaH
asya shrI madhyamacharitrasya viShNurR^iShiH |
shrImahAlaxmIrdevatA |
uShNik ChandaH | shAkambharI shaktiH | durgA bIjam |
vAyustattvam |
yajurvedaH svarUpam | shrImahAlaxmIprItyarthe
madhyamacharitrajape viniyogaH |
| dhyAnam |
OM akShasrakparashU gadeShukulishaM padmaM dhanuH kuNDikAM
daNDaM shaktimasiM cha charma jalajaM ghaNTAM surAbhAjanam |
shUlaM pAshasudarshane cha dadhatIM hastaiH pravAlaprabhAM
seve sairibhamardinImiha mahAlakShmIM sarojasthitAm ||
OM hrIM R^iShiruvAcha || 1||
devAsuramabhUdyuddhaM pUrNamabdashataM purA |
mahiShe.asurANAmadhipe devAnAM cha purandare || 2||
tatrAsurairmahAvIryairdevasainyaM parAjitam |
jitvA cha sakalAn devAnindro.abhUnmahiShAsuraH || 3||
tataH parAjitA devAH padmayoniM prajApatim |
puraskR^itya gatAstatra yatreshagaruDadhvajau || 4||
yathAvR^ittaM tayostadvanmahiShAsuracheShTitam |
tridashAH kathayAmAsurdevAbhibhavavistaram || 5||
sUryendrAgnyanilendUnAM yamasya varuNasya cha |
anyeShAM chAdhikArAnsa svayamevAdhitiShThati || 6||
svargAnnirAkR^itAH sarve tena devagaNA bhuvi |
vicharanti yathA martyA mahiSheNa durAtmanA || 7||
etadvaH kathitaM sarvamamarArivicheShTitam |
sharaNaM vaH prapannAH smo vadhastasya vichintyatAm || 8||
itthaM nishamya devAnAM vachAMsi madhusUdanaH |
chakAra kopaM shambhushcha bhrukuTIkuTilAnanau || 9||
tato.atikopapUrNasya chakriNo vadanAttataH |
nishchakrAma mahattejo brahmaNaH shaN^karasya cha || 10||
anyeShAM chaiva devAnAM shakrAdInAM sharIrataH |
nirgataM sumahattejastachchaikyaM samagachchhata || 11||
atIva tejasaH kUTaM jvalantamiva parvatam |
dadR^ishuste surAstatra jvAlAvyAptadigantaram || 12||
atulaM tatra tattejaH sarvadevasharIrajam |
ekasthaM tadabhUnnArI vyAptalokatrayaM tviShA || 13||
yadabhUchchhAmbhavaM tejastenAjAyata tanmukham |
yAmyena chAbhavan keshA bAhavo viShNutejasA || 14||
saumyena stanayoryugmaM madhyaM chaindreNa chAbhavat |
vAruNena cha jaN^ghorU nitambastejasA bhuvaH || 15||
brahmaNastejasA pAdau tadaN^gulyo.arkatejasA |
vasUnAM cha karAN^gulyaH kaubereNa cha nAsikA || 16||
tasyAstu dantAH sambhUtAH prAjApatyena tejasA |
nayanatritayaM jaGYe tathA pAvakatejasA || 17||
bhruvau cha saMdhyayostejaH shravaNAvanilasya cha |
anyeShAM chaiva devAnAM sambhavastejasAM shivA || 18||
tataH samastadevAnAM tejorAshisamudbhavAm |
tAM vilokya mudaM prApuramarA mahiShArditAH |
tato devA dadustasyai svAni svAnyAyudhAni cha || 19||
shUlaM shUlAdviniShkR^iShya dadau tasyai pinAkadhR^ik |
chakraM cha dattavAn kR^iShNaH samutpATya svachakrataH || 20||
shaN^khaM cha varuNaH shaktiM dadau tasyai hutAshanaH |
mAruto dattavAMshchApaM bANapUrNe tatheShudhI || 21||
vajramindraH samutpATya kulishAdamarAdhipaH |
dadau tasyai sahasrAkSho ghaNTAmairAvatAdgajAt || 22||
kAladaNDAdyamo daNDaM pAshaM chAmbupatirdadau |
prajApatishchAkShamAlAM dadau brahmA kamaNDalum || 23||
samastaromakUpeShu nijarashmIn divAkaraH |
kAlashcha dattavAn khaDgaM tasyai charma cha nirmalam || 24||
kShIrodashchAmalaM hAramajare cha tathAmbare |
chUDAmaNiM tathA divyaM kuNDale kaTakAni cha || 25||
ardhachandraM tathA shubhraM keyUrAn sarvabAhuShu |
nUpurau vimalau tadvad graiveyakamanuttamam || 26||
aN^gulIyakaratnAni samastAsvaN^gulIShu cha |
vishvakarmA dadau tasyai parashuM chAtinirmalam || 27||
astrANyanekarUpANi tathAbhedyaM cha daMshanam |
amlAnapaN^kajAM mAlAM shirasyurasi chAparAm || 28||
adadajjaladhistasyai paN^kajaM chAtishobhanam |
himavAn vAhanaM siMhaM ratnAni vividhAni cha || 29||
dadAvashUnyaM surayA pAnapAtraM dhanAdhipaH |
sheShashcha sarvanAgesho mahAmaNivibhUShitam || 30||
nAgahAraM dadau tasyai dhatte yaH pR^ithivImimAm |
anyairapi surairdevI bhUShaNairAyudhaistathA || 31||
sammAnitA nanAdochchaiH sATTahAsaM muhurmuhuH |
tasyA nAdena ghoreNa kR^itsnamApUritaM nabhaH || 32||
amAyatAtimahatA pratishabdo mahAnabhUt |
chukShubhuH sakalA lokAH samudrAshcha chakampire || 33||
chachAla vasudhA cheluH sakalAshcha mahIdharAH |
jayeti devAshcha mudA tAmUchuH siMhavAhinIm || 34||
tuShTuvurmunayashchainAM bhaktinamrAtmamUrtayaH |
dR^iShTvA samastaM saMkShubdhaM trailokyamamarArayaH || 35||
sannaddhAkhilasainyAste samuttasthurudAyudhAH |
AH kimetaditi krodhAdAbhAShya mahiShAsuraH || 36||
abhyadhAvata taM shabdamasheShairasurairvR^itaH |
sa dadarsha tato devIM vyAptalokatrayAM tviShA || 37||
pAdAkrAntyA natabhuvaM kirITollikhitAmbarAm |
kShobhitAsheShapAtAlAM dhanurjyAniHsvanena tAm || 38||
disho bhujasahasreNa samantAdvyApya saMsthitAm |
tataH pravavR^ite yuddhaM tayA devyA suradviShAm || 39||
shastrAstrairbahudhA muktairAdIpitadigantaram |
mahiShAsurasenAnIshchikShurAkhyo mahAsuraH || 40||
yuyudhe chAmarashchAnyaishchaturaN^gabalAnvitaH |
rathAnAmayutaiH ShaD bhirudagrAkhyo mahAsuraH || 41||
ayudhyatAyutAnAM cha sahasreNa mahAhanuH |
paJNchAshadbhishcha niyutairasilomA mahAsuraH || 42||
ayutAnAM shataiH ShaD bhirbAShkalo yuyudhe raNe |
gajavAjisahasraughairanekaiH parivAritaH || 43||
vR^ito rathAnAM koTyA cha yuddhe tasminnayudhyata |
biDAlAkhyo.ayutAnAM cha paJNchAshadbhirathAyutaiH || 44||
yuyudhe saMyuge tatra rathAnAM parivAritaH |
anye cha tatrAyutasho rathanAgahayairvR^itAH || 45||
yuyudhuH saMyuge devyA saha tatra mahAsurAH |
koTikoTisahasraistu rathAnAM dantinAM tathA || 46||
hayAnAM cha vR^ito yuddhe tatrAbhUnmahiShAsuraH |
tomarairbhindipAlaishcha shaktibhirmusalaistathA || 47||
yuyudhuH saMyuge devyA khaDgaiH parashupaTTishaiH |
kechichcha chikShipuH shaktIH kechit pAshAMstathApare || 48||
devIM khaDgaprahAraistu te tAM hantuM prachakramuH |
sApi devI tatastAni shastrANyastrANi chaNDikA || 49||
lIlayaiva prachichchheda nijashastrAstravarShiNI |
anAyastAnanA devI stUyamAnA surarShibhiH || 50||
mumochAsuradeheShu shastrANyastrANi cheshvarI |
so.api kruddho dhutasaTo devyA vAhanakesarI || 51||
chachArAsurasainyeShu vaneShviva hutAshanaH |
niHshvAsAn mumuche yAMshcha yudhyamAnA raNe.ambikA || 52||
ta eva sadyaH sambhUtA gaNAH shatasahasrashaH |
yuyudhuste parashubhirbhindipAlAsipaTTishaiH || 53||
nAshayanto.asuragaNAn devIshaktyupabR^iMhitAH |
avAdayanta paTahAn gaNAH shaN^khAMstathApare || 54||
mR^idaN^gAMshcha tathaivAnye tasmin yuddhamahotsave |
tato devI trishUlena gadayA shaktivR^iShTibhiH || 55||
khaDgAdibhishcha shatasho nijaghAna mahAsurAn |
pAtayAmAsa chaivAnyAn ghaNTAsvanavimohitAn || 56||
asurAn bhuvi pAshena baddhvA chAnyAnakarShayat |
kechid dvidhAkR^itAstIkShNaiH khaDgapAtaistathApare || 57||
vipothitA nipAtena gadayA bhuvi sherate |
vemushcha kechidrudhiraM musalena bhR^ishaM hatAH || 58||
kechinnipatitA bhUmau bhinnAH shUlena vakShasi |
nirantarAH sharaugheNa kR^itAH kechidraNAjire || 59||
shyenAnukAriNaH prANAn mumuchustridashArdanAH |
keShAMchid bAhavashchhinnAshchhinnagrIvAstathApare || 60||
shirAMsi peturanyeShAmanye madhye vidAritAH |
vichchhinnajaN^ghAstvapare petururvyAM mahAsurAH || 61||
ekabAhvakShicharaNAH kechiddevyA dvidhAkR^itAH |
chhinne.api chAnye shirasi patitAH punarutthitAH || 62||
kabandhA yuyudhurdevyA gR^ihItaparamAyudhAH |
nanR^itushchApare tatra yuddhe tUryalayAshritAH || 63||
kabandhAshchhinnashirasaH khaDgashaktyR^iShTipANayaH |
tiShTha tiShTheti bhAShanto devImanye mahAsurAH || 64||
pAtitai rathanAgAshvairasuraishcha vasundharA |
agamyA sAbhavattatra yatrAbhUt sa mahAraNaH || 65||
shoNitaughA mahAnadyaH sadyastatra prasusruvuH |
madhye chAsurasainyasya vAraNAsuravAjinAm || 66||
kShaNena tanmahAsainyamasurANAM tathAmbikA |
ninye kShayaM yathA vahnistR^iNadArumahAchayam || 67||
sa cha siMho mahAnAdamutsR^ijan dhutakesaraH |
sharIrebhyo.amarArINAmasUniva vichinvati || 68||
devyA gaNaishcha taistatra kR^itaM yuddhaM tathAsuraiH |
yathaiShAM tutuShurdevAH puShpavR^iShTimucho divi || 69||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
mahiShAsurasainyavadho nAma dvitIyo.adhyAyaH || 2||

Capitulo 3

|| tR^itIyo.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
nihanyamAnaM tatsainyamavalokya mahAsuraH |
senAnIshchikShuraH kopAdyayau yoddhumathAmbikAm || 2||
sa devIM sharavarSheNa vavarSha samare.asuraH |
yathA merugireH shR^iN^gaM toyavarSheNa toyadaH || 3||
tasya chhitvA tato devI lIlayaiva sharotkarAn |
jaghAna turagAnbANairyantAraM chaiva vAjinAm || 4||
chichchheda cha dhanuH sadyo dhvajaM chAtisamuchchhR^itam |
vivyAdha chaiva gAtreShu chhinnadhanvAnamAshugaiH || 5||
sachchhinnadhanvA viratho hatAshvo hatasArathiH |
abhyadhAvata tAM devIM khaDgacharmadharo.asuraH || 6||
siMhamAhatya khaDgena tIkShNadhAreNa mUrdhani |
AjaghAna bhuje savye devImapyativegavAn || 7||
tasyAH khaDgo bhujaM prApya paphAla nR^ipanandana |
tato jagrAha shUlaM sa kopAdaruNalochanaH || 8||
chikShepa cha tatastattu bhadrakAlyAM mahAsuraH |
jAjvalyamAnaM tejobhI ravibimbamivAmbarAt || 9||
dR^iShTvA tadApatachchhUlaM devI shUlamamuJNchata |
tena tachChatadhA nItaM shUlaM sa cha mahAsuraH || 10||
hate tasminmahAvIrye mahiShasya chamUpatau |
AjagAma gajArUDhashchAmarastridashArdanaH || 11||
so.api shaktiM mumochAtha devyAstAmambikA drutam |
huMkArAbhihatAM bhUmau pAtayAmAsa niShprabhAm || 12||
bhagnAM shaktiM nipatitAM dR^iShTvA krodhasamanvitaH |
chikShepa chAmaraH shUlaM bANaistadapi sAchchhinat || 13||
tataH siMhaH samutpatya gajakumbhAntare sthitaH |
bAhuyuddhena yuyudhe tenochchaistridashAriNA || 14||
yudhyamAnau tatastau tu tasmAnnAgAnmahIM gatau |
yuyudhAte.atisaMrabdhau prahArairatidAruNaiH || 15||
tato vegAt khamutpatya nipatya cha mR^igAriNA |
karaprahAreNa shirashchAmarasya pR^ithak kR^itam || 16||
udagrashcha raNe devyA shilAvR^ikShAdibhirhataH |
dantamuShTitalaishchaiva karAlashcha nipAtitaH || 17||
devI kruddhA gadApAtaishchUrNayAmAsa choddhatam |
bAShkalaM bhindipAlena bANaistAmraM tathAndhakam || 18||
ugrAsyamugravIryaM cha tathaiva cha mahAhanum |
trinetrA cha trishUlena jaghAna parameshvarI || 19||
biDAlasyAsinA kAyAt pAtayAmAsa vai shiraH |
durdharaM durmukhaM chobhau sharairninye yamakShayam || 20||
evaM saMkShIyamANe tu svasainye mahiShAsuraH |
mAhiSheNa svarUpeNa trAsayAmAsa tAn gaNAn || 21||
kAMshchittuNDaprahAreNa khurakShepaistathAparAn |
lAN^gUlatADitAMshchAnyAn shR^iN^gAbhyAM cha vidAritAn || 22||
vegena kAMshchidaparAnnAdena bhramaNena cha |
niHshvAsapavanenAnyAnpAtayAmAsa bhUtale || 23||
nipAtya pramathAnIkamabhyadhAvata so.asuraH |
siMhaM hantuM mahAdevyAH kopaM chakre tato.ambikA || 24||
so.api kopAnmahAvIryaH khurakShuNNamahItalaH |
shR^iN^gAbhyAM parvatAnuchchAMshchikShepa cha nanAda cha || 25||
vegabhramaNavikShuNNA mahI tasya vyashIryata |
lAN^gUlenAhatashchAbdhiH plAvayAmAsa sarvataH || 26||
dhutashR^iN^gavibhinnAshcha khaNDaM khaNDaM yayurghanAH |
shvAsAnilAstAH shatasho nipeturnabhaso.achalAH || 27||
iti krodhasamAdhmAtamApatantaM mahAsuram |
dR^iShTvA sA chaNDikA kopaM tadvadhAya tadAkarot || 28||
sA kShiptvA tasya vai pAshaM taM babandha mahAsuram |
tatyAja mAhiShaM rUpaM so.api baddho mahAmR^idhe || 29||
tataH siMho.abhavatsadyo yAvattasyAmbikA shiraH |
chhinatti tAvat puruShaH khaDgapANiradR^ishyata || 30||
tata evAshu puruShaM devI chichchheda sAyakaiH |
taM khaDgacharmaNA sArdhaM tataH so.abhUnmahAgajaH || 31||
kareNa cha mahAsiMhaM taM chakarSha jagarja cha |
karShatastu karaM devI khaDgena nirakR^intata || 32||
tato mahAsuro bhUyo mAhiShaM vapurAsthitaH |
tathaiva kShobhayAmAsa trailokyaM sacharAcharam || 33||
tataH kruddhA jaganmAtA chaNDikA pAnamuttamam |
papau punaH punashchaiva jahAsAruNalochanA || 34||
nanarda chAsuraH so.api balavIryamadoddhataH |
viShANAbhyAM cha chikShepa chaNDikAM prati bhUdharAn || 35||
sA cha tAnprahitAMstena chUrNayantI sharotkaraiH |
uvAcha taM madoddhUtamukharAgAkulAkSharam || 36||
devyuvAcha || 37||
garja garja kShaNaM mUDha madhu yAvatpibAmyaham |
mayA tvayi hate.atraiva garjiShyantyAshu devatAH || 38||
R^iShiruvAcha || 39||
evamuktvA samutpatya sArUDhA taM mahAsuram |
pAdenAkramya kaNThe cha shUlenainamatADayat || 40||
tataH so.api padAkrAntastayA nijamukhAttadA |
ardhaniShkrAnta evAsIddevyA vIryeNa saMvR^itaH || 41||
ardhaniShkrAnta evAsau yudhyamAno mahAsuraH |
tayA mahAsinA devyA shirashchhittvA nipAtitaH || 42||
tato hAhAkR^itaM sarvaM daityasainyaM nanAsha tat |
praharShaM cha paraM jagmuH sakalA devatAgaNAH || 43||
tuShTuvustAM surA devIM sahadivyairmaharShibhiH |
jagurgandharvapatayo nanR^itushchApsarogaNAH || 44||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
mahiShAsuravadho nAma tR^itIyo.adhyAyaH || 3||

Capitulo 4

|| chaturtho.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
shakrAdayaH suragaNA nihate.ativIrye
tasmindurAtmani surAribale cha devyA |
tAM tuShTuvuH praNatinamrashirodharAMsA
vAgbhiH praharShapulakod gamachArudehAH || 2||
devyA yayA tatamidaM jagadAtmashaktyA
niHsheShadevagaNashaktisamUhamUrtyA |
tAmambikAmakhiladevamaharShipUjyAM
bhaktyA natAH sma vidadhAtu shubhAni sA naH || 3||
yasyAH prabhAvamatulaM bhagavAnananto
brahmA harashcha na hi vaktumalaM balaM cha |
sA chaNDikAkhilajagatparipAlanAya
nAshAya chAshubhabhayasya matiM karotu || 4||
yA shrIH svayaM sukR^itinAM bhavaneShvalakShmIH
pApAtmanAM kR^itadhiyAM hR^idayeShu buddhiH |
shraddhA satAM kulajanaprabhavasya lajjA
tAM tvAM natAH sma paripAlaya devi vishvam || 5||
kiM varNayAma tava rUpamachintyametat
kiMchAtivIryamasurakShayakAri bhUri |
kiM chAhaveShu charitAni tavAti yAni
sarveShu devyasuradevagaNAdikeShu || 6||
hetuH samastajagatAM triguNApi doShair
na GYAyase hari harAdibhir apyapArA |
sarvAshrayAkhila midaM jagadaMsha bhUtam
avyAkR^itA hi paramA prakR^itistvamAdyA || 7||
yasyAH samastasuratA samudIraNena
tR^iptiM prayAti sakaleShu makheShu devi |
svAhAsi vai pitR^igaNasya cha tR^ipti hetur
uchchAryase tvamata eva janaiH svadhA cha || 8||
yA mukti hetur avichintya mahAvratA tvaM
abhyasyase suniyatendriya tattva sAraiH |
mokShArthibhir munibhir asta samasta doShair
vidyAsi sA bhagavatI paramA hi devi || 9||
shabdAtmikA suvimala R^ig yajuShAM nidhAnam
udgItha ramya pada pAThavatAM cha sAmnAm |
devi trayI bhagavatI bhavabhAvanAya
vArtAsi sarvajagatAM paramArti hantrI || 10||
medhAsi devi viditAkhilashAstrasArA
durgAsi durgabhavasAgaranaurasaN^gA |
shrIH kaiTabhArihR^idayaikakR^itAdhivAsA
gaurI tvameva shashimaulikR^itapratiShThA || 11||
IShat sahAsamamalaM paripUrNa chandra
bimbAnukAri kanakottamakAntikAntam |
atyadbhutaM prahR^itamAttaruShA tathApi
vaktraM vilokya sahasA mahiShAsureNa || 12||
dR^iShTvA tu devi kupitaM bhrukuTIkarAlam
udyachchhashAN^kasadR^ishachchhavi yanna sadyaH |
prANAn mumocha mahiShastadatIva chitraM
kairjIvyate hi kupitAntakadarshanena || 13||
devi prasIda paramA bhavatI bhavAya
sadyo vinAshayasi kopavatI kulAni |
viGYAtametadadhunaiva yadastametan
nItaM balaM suvipulaM mahiShAsurasya || 14||
te sammatA janapadeShu dhanAni teShAM
teShAM yashAMsi na cha sIdati bandhuvargaH |
dhanyAsta eva nibhR^itAtmajabhR^ityadArA
yeShAM sadAbhyudayadA bhavatI prasannA || 15||
dha{myA}.rNi devi sakalAni sadaiva karmAN
yatyAdR^itaH pratidinaM sukR^itI karoti |
svargaM prayAti cha tato bhavatI prasAdAl
lokatraye.api phaladA nanu devi tena || 16||
durge smR^itA harasi bhItimasheShajantoH
svasthaiH smR^itA matimatIva shubhAM dadAsi |
dAridraduHkhabhayahAriNi kA tvadanyA
sarvopakArakaraNAya sadA dra chittA || 17||
ebhirhatairjagadupaiti sukhaM tathaite
kurvantu nAma narakAya chirAya pApam |
saMgrAmamR^ityumadhigamya divaM prayAntu
matveti nUnamahitAnvinihaMsi devi || 18||
dR^iShTvaiva kiM na bhavatI prakaroti bhasma
sarvAsurAnariShu yat prahiNoShi shastram |
lokAnprayAntu ripavo.api hi shastrapUtA
itthaM matirbhavati teShvahiteShusAdhvI || 19||
khaDgaprabhAnikaravisphuraNaistathograiH
shUlAgrakAntinivahena dR^isho.asurANAm |
yannAgatA vilaya maMshumadindu khaNDa
yogyAnanaM tava vilokayatAM tadetat || 20||
durvR^ittavR^ittashamanaM tava devi shIlaM
rUpaM tathaitadavichintyamatulyamanyaiH |
vIryaM cha hantR^i hR^itadevaparAkramANAM
vairiShvapi prakaTitaiva dayA tvayettham || 21||
kenopamA bhavatu te.asya parAkramasya
rUpaM cha shatrubhayakAryatihAri kutra |
chitte kR^ipA samaraniShThuratA cha dR^iShTA
tvayyeva devi varade bhuvanatraye.api || 22||
trailokyametadakhilaM ripunAshanena
trAtaM tvayA samaramUrdhani te.api hatvA |
nItA divaM ripugaNA bhayamapyapAstam
asmAkamunmadasurAribhavaM namaste || 23||
shUlena pAhi no devi pAhi khaDgena chAmbike |
ghaNTAsvanena naH pAhi chApajyAniHsvanena cha || 24||
prAchyAM rakSha pratIchyAM cha chaNDike rakSha dakShiNe |
bhrAmaNenAtmashUlasya uttarasyAM tatheshvari || 25||
saumyAni yAni rUpANi trailokye vicharanti te |
yAni chAtyantaghorANi tai rakShAsmAMstathA bhuvam || 26||
khaDgashUlagadAdIni yAni chAstrAni te.ambike |
karapallavasaN^gIni tairasmAnrakSha sarvataH || 27||
R^iShiruvAcha || 28||
evaM stutA surairdivyaiH kusumairnandanodbhavaiH |
architA jagatAM dhAtrI tathA gandhAnulepanaiH || 29||
bhaktyA samastaistridashairdivyairdhUpaiH sudhUpitA |
prAha prasAdasumukhI samastAn praNatAn surAn || 30||
devyuvAcha || 31||
vriyatAM tridashAH sarve yadasmatto.abhivAJNchhitam || 32||
devA UchuH || 33||
bhagavatyA kR^itaM sarvaM na kiMchidavashiShyate || 34||
yadayaM nihataH shatrurasmAkaM mahiShAsuraH |
yadi chApi varo deyastvayAsmAkaM maheshvari || 35||
saMsmR^itA saMsmR^itA tvaM no hiMsethAH paramApadaH |
yashcha martyaH stavairebhistvAM stoShyatyamalAnane || 36||
tasya vittarddhi vibhavairdhana dArAdi sampadAm |
vR^iddhaye.asmatprasannA tvaM bhavethAH sarvadAmbike || 37||
R^iShiruvAcha || 38||
iti prasAditA devairjagato.arthe tathAtmanaH |
tathetyuktvA bhadrakAlI babhUvAntarhitA nR^ipa || 39||
ityetatkathitaM bhUpa sambhUtA sA yathA purA |
devI devasharIrebhyo jagattrayahitaiShiNI || 40||
punashcha gaurIdehAtsA samud bhUtA yathAbhavat |
vadhAya duShTadaityAnAM tathA shumbhanishumbhayoH || 41||
rakShaNAya cha lokAnAM devAnAmupakAriNI |
tachchhR^iNuShva mayAkhyAtaM yathAvatkathayAmi te || 42||
| hrIM AUM |
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare
devImAhAtmye
shakrAdistutirnAma chaturtho.adhyAyaH || 4||

Capitulo 5 (tercera parte (uttama-charitra))

|| paJNchamo.adhyAyaH ||
viniyogaH
asya shrI uttaracharitrasya rudra R^iShiH |
shrImahAsarasvatI devatA |
anuShTup ChandaH | bhImA shaktiH | bhrAmarI bIjam |
sUryastattvam |
sAmavedaH svarUpam | shrImahAsarasvatIprItyarthe uttaracharitrapAThe viniyogaH |
dhyAnam
ghaNTAshUlahalAni shaN^khamusale chakraM dhanuH sAyakaM
hastAbjairdadhatIM ghanAntavilasachchhItAMshutulyaprabhAm |
gaurIdehasamudbhavAM trijagatAmAdhArabhUtAM mahA
pUrvAmatra sarasvatImanubhaje shumbhAdidaityArdinIm ||
OM klIM R^iShiruvAcha || 1||
purA shumbhanishumbhAbhyAmasurAbhyAM shachIpateH |
trailokyaM yaGYabhAgAshcha hR^itA madabalAshrayAt || 2||
tAveva sUryatAM tadvadadhikAraM tathaindavam |
kauberamatha yAmyaM cha chakrAte varuNasya cha || 3||
tAveva pavanarddhiM cha chakraturvahnikarma cha |
tato devA vinirdhUtA bhraShTarAjyAH parAjitAH || 4||
hR^itAdhikArAstridashAstAbhyAM sarve nirAkR^itAH |
mahAsurAbhyAM tAM devIM saMsmarantyaparAjitAm || 5||
tayAsmAkaM varo datto yathApatsu smR^itAkhilAH |
bhavatAM nAshayiShyAmi tatkShaNAtparamApadaH || 6||
iti kR^itvA matiM devA himavantaM nageshvaram |
jagmustatra tato devIM viShNumAyAM pratuShTuvuH || 7||
devA UchuH || 8||
namo devyai mahAdevyai shivAyai satataM namaH |
namaH prakR^ityai bhadrAyai niyatAH praNatAH sma tAm || 9||
raudrAyai namo nityAyai gauryai dhAtryai namo namaH |
jyotsnAyai chendurUpiNyai sukhAyai satataM namaH || 10||
kalyANyai praNatA vR^iddhyai siddhyai kurmo namo namaH |
nairR^ityai bhUbhR^itAM lakShmyai sharvANyai te namo namaH || 11||
durgAyai durgapArAyai sArAyai sarvakAriNyai |
khyAtyai tathaiva kR^iShNAyai dhUmrAyai satataM namaH || 12||
atisaumyAtiraudrAyai natAstasyai namo namaH |
namo jagatpratiShThAyai devyai kR^ityai namo namaH || 13||
yA devI sarvabhUteshhu vishhNumAyeti shabditA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 14\-16||
yA devI sarvabhUteshhu chetanetyabhidhIyate |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 17\-19||
yA devI sarvabhUteshhu buddhirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 20\-22||
yA devI sarvabhUteshhu nidrArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 23\-25||
yA devI sarvabhUteshhu kShudhArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 26\-28||
yA devI sarvabhUteshhu chhAyArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 29\-31||
yA devI sarvabhUteshhu shaktirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 32\-34||
yA devI sarvabhUteshhu tR^ishhNArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 35\-37||
yA devI sarvabhUteshhu kShAntirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 38\-40||
yA devI sarvabhUteshhu jAtirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 41\-43||
yA devI sarvabhUteshhu lajjArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 44\-46||
yA devI sarvabhUteshhu shAntirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 47\-49||
yA devI sarvabhUteshhu shraddhArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 50\-52||
yA devI sarvabhUteshhu kAntirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 53\-55||
yA devI sarvabhUteshhu lakShmIrUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 56\-58||
yA devI sarvabhUteshhu vR^ittirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 59\-61||
yA devI sarvabhUteshhu smR^itirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 62\-64||
yA devI sarvabhUteshhu dayArUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 65\-67||
yA devI sarvabhUteshhu tushhTirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 68\-70||
yA devI sarvabhUteshhu mAtR^irUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 71\-73||
yA devI sarvabhUteshhu bhrAntirUpeNa saMsthitA |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 74\-76||
indriyANAmadhishhThAtrI bhUtAnAM chAkhileshhu yA |
bhUteshhu satataM tasyai vyAptyai devyai namo namaH || 77||
chitirUpeNa yA kR^itsnametad vyApya sthitA jagat |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH || 78\-80||
stutA suraiH pUrvamabhIShTasaMshrayAt
tathA surendreNa dineShu sevitA |
karotu sA naH shubhaheturIshvarI
shubhAni bhadrANyabhihantu chApadaH || 81||
yA sAmprataM choddhatadaityatApitair
asmAbhirIshA cha surairnamasyate |
yA cha smR^itA tatkShaNameva hanti naH
sarvApado bhaktivinamramUrtibhiH || 82||
R^iShiruvAcha || 83||
evaM stavAbhiyuktAnAM devAnAM tatra pArvatI |
snAtumabhyAyayau toye jAhnavyA nR^ipanandana || 84||
sAbravIttAn surAn subhrUrbhavadbhiH stUyate.atra kA |
sharIrakoshatashchAsyAH samudbhUtAbravIchchhivA || 85||
stotraM mamaitatkriyate shumbhadaityanirAkR^itaiH |
devaiH sametaiH samare nishumbhena parAjitaiH || 86||
sharIrakoshAdyattasyAH pArvatyA niHsR^itAmbikA |
kaushikIti samasteShu tato lokeShu gIyate || 87||
tasyAM vinirgatAyAM tu kR^iShNAbhUtsApi pArvatI |
kAliketi samAkhyAtA himAchalakR^itAshrayA || 88||
tato.ambikAM paraM rUpaM bibhrANAM sumanoharam |
dadarsha chaNDo muNDashcha bhR^ityau shumbhanishumbhayoH || 89||
tAbhyAM shumbhAya chAkhyAtA sAtIva sumanoharA |
kApyAste strI mahArAja bhAsayantI himAchalam || 90||
naiva tAdR^ik kvachidrUpaM dR^iShTaM kenachiduttamam |
GYAyatAM kApyasau devI gR^ihyatAM chAsureshvara || 91||
strIratnamatichArvaN^gI dyotayantI dishastviShA |
sA tu tiShThati daityendra tAM bhavAn draShTumarhati || 92||
yAni ratnAni maNayo gajAshvAdIni vai prabho |
trailokye tu samastAni sAmprataM bhAnti te gR^ihe || 93||
airAvataH samAnIto gajaratnaM purandarAt |
pArijAtatarushchAyaM tathaivochchaiHshravA hayaH || 94||
vimAnaM haMsasaMyuktametattiShThati te.aN^gaNe |
ratnabhUtamihAnItaM yadAsIdvedhaso.adbhutam || 95||
nidhireSha mahApadmaH samAnIto dhaneshvarAt |
kiJNjalkinIM dadau chAbdhirmAlAmamlAnapaN^kajAm || 96||
chhatraM te vAruNaM gehe kAJNchanasrAvi tiShThati |
tathAyaM syandanavaro yaH purAsItprajApateH || 97||
mR^ityorutkrAntidA nAma shaktirIsha tvayA hR^itA |
pAshaH salilarAjasya bhrAtustava parigrahe || 98||
nishumbhasyAbdhijAtAshcha samastA ratnajAtayaH |
vahnirapi dadau tubhyamagnishauche cha vAsasI || 99||
evaM daityendra ratnAni samastAnyAhR^itAni te |
strIratnameShA kalyANI tvayA kasmAnna gR^ihyate || 100||
R^iShiruvAcha || 101||
nishamyeti vachaH shumbhaH sa tadA chaNDamuNDayoH |
preShayAmAsa sugrIvaM dUtaM devyA mahAsuram || 102||
iti cheti cha vaktavyA sA gatvA vachanAnmama |
yathA chAbhyeti samprItyA tathA kAryaM tvayA laghu || 103||
sa tatra gatvA yatrAste shailoddeshe.atishobhane |
tAM cha devIM tataH prAha shlakShNaM madhurayA girA || 104||
dUta uvAcha || 105||
devi daityeshvaraH shumbhastrailokye parameshvaraH |
dUto.ahaM preShitastena tvatsakAshamihAgataH || 106||
avyAhatAGYaH sarvAsu yaH sadA devayoniShu |
nirjitAkhiladaityAriH sa yadAha shR^iNuShva tat || 107||
mama trailokyamakhilaM mama devA vashAnugAH |
yaGYabhAgAnahaM sarvAnupAshnAmi pR^ithak pR^ithak || 108||
trailokye vararatnAni mama vashyAnyasheShataH |
tathaiva gajaratnaM cha hR^itaM devendravAhanam || 109||
kShIrodamathanodbhUtamashvaratnaM mamAmaraiH |
uchchaiHshravasasaMGYaM tatpraNipatya samarpitam || 110||
yAni chAnyAni deveShu gandharveShUrageShu cha |
ratnabhUtAni bhUtAni tAni mayyeva shobhane || 111||
strIratnabhUtAM tvAM devi loke manyAmahe vayam |
sA tvamasmAnupAgachchha yato ratnabhujo vayam || 112||
mAM vA mamAnujaM vApi nishumbhamuruvikramam |
bhaja tvaM chaJNchalApAN^gi ratnabhUtAsi vai yataH || 113||
paramaishvaryamatulaM prApsyase matparigrahAt |
etadbuddhyA samAlochya matparigrahatAM vraja || 114||
R^iShiruvAcha || 115||
ityuktA sA tadA devI gambhIrAntaHsmitA jagau |
durgA bhagavatI bhadrA yayedaM dhAryate jagat || 116||
devyuvAcha || 117||
satyamuktaM tvayA nAtra mithyA kiMcittvayoditam |
trailokyAdhipatiH shumbho nishumbhashchApi tAdR^ishaH || 118||
kiM tvatra yatpratiGYAtaM mithyA tatkriyate katham |
shrUyatAmalpabuddhitvAtpratiGYA yA kR^itA purA || 119||
yo mAM jayati saMgrAme yo me darpaM vyapohati |
yo me pratibalo loke sa me bhartA bhaviShyati || 120||
tadAgachchhatu shumbho.atra nishumbho vA mahAbalaH |
mAM jitvA kiM chireNAtra pANiM gR^ihNAtu me laghu || 121||
dUta uvAcha || 122||
avaliptAsi maivaM tvaM devi brUhi mamAgrataH |
trailokye kaH pumAMstiShThedagre shumbhanishumbhayoH || 123||
anyeShAmapi daityAnAM sarve devA na vai yudhi |
tiShThanti sammukhe devi kiM punaH strI tvamekikA || 124||
indrAdyAH sakalA devAstasthuryeShAM na saMyuge |
shumbhAdInAM kathaM teShAM strI prayAsyasi sammukham || 125||
sA tvaM gachchha mayaivoktA pArshvaM shumbhanishumbhayoH |
keshAkarShaNanirdhUtagauravA mA gamiShyasi || 126||
devyuvAcha || 127||
evametad balI shumbho nishumbhashchApitAdR^ishaH |
kiM karomi pratiGYA me yadanAlochitA purA || 128||
sa tvaM gachchha mayoktaM te yadetatsarvamAdR^itaH |
tadAchakShvAsurendrAya sa cha yuktaM karotu yat || 129||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
devyA dUtasaMvAdo nAma paJNchamo.adhyAyaH || 5||

Capitulo 6

|| ShaShTho.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
ityAkarNya vacho devyAH sa dUto.amarShapUritaH |
samAchaShTa samAgamya daityarAjAya vistarAt || 2||
tasya dUtasya tadvAkyamAkarNyAsurarAT tataH |
sakrodhaH prAha daityAnAmadhipaM dhUmralochanam || 3||
he dhUmralochanAshu tvaM svasainyaparivAritaH |
tAmAnaya balAdduShTAM keshAkarShaNavihvalAm || 4||
tatparitrANadaH kashchidyadi vottiShThate.aparaH |
sa hantavyo.amaro vApi yakSho gandharva eva vA || 5||
R^iShiruvAcha || 6||
tenAGYaptastataH shIghraM sa daityo dhUmralochanaH |
vR^itaH ShaShTyA sahasrANAmasurANAM drutaM yayau || 7||
sa dR^iShTvA tAM tato devIM tuhinAchalasaMsthitAm |
jagAdochchaiH prayAhIti mUlaM shumbhanishumbhayoH || 8||
na chetprItyAdya bhavatI madbhartAramupaiShyati |
tato balAnnayAmyeSha keshAkarShaNavihvalAm || 9||
devyuvAcha || 10||
daityeshvareNa prahito balavAnbalasaMvR^itaH |
balAnnayasi mAmevaM tataH kiM te karomyaham || 11||
R^iShiruvAcha || 12||
ityuktaH so.abhyadhAvattAmasuro dhUmralochanaH |
huMkAreNaiva taM bhasma sA chakArAmbikA tadA || 13||
atha kruddhaM mahAsainyamasurANAM tathAmbikA |
vavarSha sAyakaistIkShNaistathA shaktiparashvadhaiH || 14||
tato dhutasaTaH kopAtkR^itvA nAdaM subhairavam |
papAtAsurasenAyAM siMho devyAH svavAhanaH || 15||
kAMshchitkaraprahAreNa daityAnAsyena chAparAn |
AkrAntyA chAdhareNAnyAn jaghAna sa mahAsurAn || 16||
keShAMchitpATayAmAsa nakhaiH koShThAni kesarI |
tathA talaprahAreNa shirAMsi kR^itavAnpR^ithak || 17||
vichchhinnabAhushirasaH kR^itAstena tathApare |
papau cha rudhiraM koShThAdanyeShAM dhutakesaraH || 18||
kShaNena tadbalaM sarvaM kShayaM nItaM mahAtmanA |
tena kesariNA devyA vAhanenAtikopinA || 19||
shrutvA tamasuraM devyA nihataM dhUmralochanam |
balaM cha kShayitaM kR^itsnaM devIkesariNA tataH || 20||
chukopa daityAdhipatiH shumbhaH prasphuritAdharaH |
AGYApayAmAsa cha tau chaNDamuNDau mahAsurau || 21||
he chaNDa he muNDa balairbahubhiH parivAritau |
tatra gachchhata gatvA cha sA samAnIyatAM laghu || 22||
kesheShvAkR^iShya baddhvA vA yadi vaH saMshayo yudhi |
tadAsheShAyudhaiH sarvairasurairvinihanyatAm || 23||
tasyAM hatAyAM duShTAyAM siMhe cha vinipAtite |
shIghramAgamyatAM baddhvA gR^ihItvA tAmathAmbikAm || 24||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
shumbhanishumbhasenAnIdhUmralochanavadho nAma ShaShTho.adhyAyaH || 6||

Capitulo 7

|| saptamo.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
AGYaptAste tato daityAshchaNDamuNDapurogamAH |
chaturaN^gabalopetA yayurabhyudyatAyudhAH || 2||
dadR^ishuste tato devImIShaddhAsAM vyavasthitAm |
siMhasyopari shailendrashR^iN^ge mahati kAJNchane || 3||
te dR^iShTvA tAM samAdAtumudyamaM chakrurudyatAH |
AkR^iShTachApAsidharAstathAnye tatsamIpagAH || 4||
tataH kopaM chakArochchairambikA tAnarInprati |
kopena chAsyA vadanaM maShIvarNamabhUttadA || 5||
bhrukuTIkuTilAttasyA lalATaphalakAddrutam |
kAlI karAlavadanA viniShkrAntAsipAshinI || 6||
vichitrakhaTvAN^gadharA naramAlAvibhUShaNA |
dvIpicharmaparIdhAnA shuShkamAMsAtibhairavA || 7||
ativistAravadanA jihvAlalanabhIShaNA |
nimagnAraktanayanA nAdApUritadiN^mukhA || 8||
sA vegenAbhipatitA ghAtayantI mahAsurAn |
sainye tatra surArINAmabhakShayata tadbalam || 9||
pArShNigrAhAN^kushagrAhayodhaghaNTAsamanvitAn |
samAdAyaikahastena mukhe chikShepa vAraNAn || 10||
tathaiva yodhaM turagai rathaM sArathinA saha |
nikShipya vaktre dashanaishcharvayantyatibhairavam || 11||
ekaM jagrAha kesheShu grIvAyAmatha chAparam |
pAdenAkramya chaivAnyamurasAnyamapothayat || 12||
tairmuktAni cha shastrANi mahAstrANi tathAsuraiH |
mukhena jagrAha ruShA dashanairmathitAnyapi || 13||
balinAM tadbalaM sarvamasurANAM durAtmanAm |
mamardAbhakShayachchAnyAnanyAMshchAtADayattadA || 14||
asinA nihatAH kechitkechitkhaTvAN^gatADitAH |
jagmurvinAshamasurA dantAgrAbhihatAstathA || 15||
kShaNena tadbalaM sarvamasurANAM nipAtitam |
dR^iShTvA chaNDo.abhidudrAva tAM kAlImatibhIShaNAm || 16||
sharavarShairmahAbhImairbhImAkShIM tAM mahAsuraH |
chhAdayAmAsa chakraishcha muNDaH kShiptaiH sahasrashaH || 17||
tAni chakrANyanekAni vishamAnAni tanmukham |
babhuryathArkabimbAni subahUni ghanodaram || 18||
tato jahAsAtiruShA bhImaM bhairavanAdinI |
kAlI karAlavadanA durdarshadashanojjvalA || 19||
utthAya cha mahAsiMhaM devI chaNDamadhAvata |
gR^ihItvA chAsya kesheShu shirastenAsinAchchhinat || 20||
atha muNDo.abhyadhAvattAM dR^iShTvA chaNDaM nipAtitam |
tamapyapAtayadbhUmau sA khaDgAbhihataM ruShA || 21||
hatasheShaM tataH sainyaM dR^iShTvA chaNDaM nipAtitam |
muNDaM cha sumahAvIryaM disho bheje bhayAturam || 22||
shirashchaNDasya kAlI cha gR^ihItvA muNDameva cha |
prAha prachaNDATTahAsamishramabhyetya chaNDikAm || 23||
mayA tavAtropahR^itau chaNDamuNDau mahApashU |
yuddhayaGYe svayaM shumbhaM nishumbhaM cha haniShyasi || 24||
R^iShiruvAcha || 25||
tAvAnItau tato dR^iShTvA chaNDamuNDau mahAsurau |
uvAcha kAlIM kalyANI lalitaM chaNDikA vachaH || 26||
yasmAchchaNDaM cha muNDaM cha gR^ihItvA tvamupAgatA |
chAmuNDeti tato loke khyAtA devI bhaviShyasi || 27||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
chaNDamuNDavadho nAma saptamo.adhyAyaH || 7||

Capitulo 8

|| aShTamo.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
chaNDe cha nihate daitye muNDe cha vinipAtite |
bahuleShu cha sainyeShu kShayiteShvasureshvaraH || 2||
tataH kopaparAdhInachetAH shumbhaH pratApavAn |
udyogaM sarvasainyAnAM daityAnAmAdidesha ha || 3||
adya sarvabalairdaityAH ShaDashItirudAyudhAH |
kambUnAM chaturashItirniryAntu svabalairvR^itAH || 4||
koTivIryANi paJNchAshadasurANAM kulAni vai |
shataM kulAni dhaumrANAM nirgachchhantu mamAGYayA || 5||
kAlakA daurhR^idA maurvAH kAlikeyAstathAsurAH |
yuddhAya sajjA niryAntu AGYayA tvaritA mama || 6||
ityAGYApyAsurapatiH shumbho bhairavashAsanaH |
nirjagAma mahAsainyasahasrairbahubhirvR^itaH || 7||
AyAntaM chaNDikA dR^iShTvA tatsainyamatibhIShaNam |
jyAsvanaiH pUrayAmAsa dharaNIgaganAntaram || 8||
tataH siMho mahAnAdamatIva kR^itavAnnR^ipa |
ghaNTAsvanena tAnnAdAnambikA chopabR^iMhayat || 9||
dhanurjyAsiMhaghaNTAnAM nAdApUritadiN^mukhA |
ninAdairbhIShaNaiH kAlI jigye vistAritAnanA || 10||
taM ninAdamupashrutya daityasainyaishchaturdisham |
devI siMhastathA kAlI saroShaiH parivAritAH || 11||
etasminnantare bhUpa vinAshAya suradviShAm |
bhavAyAmarasiMhAnAmativIryabalAnvitAH || 12||
brahmeshaguhaviShNUnAM tathendrasya cha shaktayaH |
sharIrebhyo viniShkramya tad rUpaishchaNDikAM yayuH || 13||
yasya devasya yadrUpaM yathA bhUShaNavAhanam |
tadvadeva hi tachchhaktirasurAnyoddhumAyayau || 14||
haMsayuktavimAnAgre sAkShasUtrakamaNDaluH |
AyAtA brahmaNaH shaktirbrahmANItyabhidhIyate || 15||
mAheshvarI vR^iShArUDhA trishUlavaradhAriNI |
mahAhivalayA prAptA chandrarekhAvibhUShaNA || 16||
kaumArI shaktihastA cha mayUravaravAhanA |
yoddhumabhyAyayau daityAnambikA guharUpiNI || 17||
tathaiva vaiShNavI shaktirgaruDopari saMsthitA |
shaN^khachakragadAshArN^gakhaDgahastAbhyupAyayau || 18||
yaGYavArAhamatulaM rUpaM yA bibhrato hareH |
shaktiH sApyAyayau tatra vArAhIM bibhratI tanum || 19||
nArasiMhI nR^isiMhasya bibhratI sadR^ishaM vapuH |
prAptA tatra saTAkShepakShiptanakShatrasaMhatiH || 20||
vajrahastA tathaivaindrI gajarAjopari sthitA |
prAptA sahasranayanA yathA shakrastathaiva sA || 21||
tataH parivR^itastAbhirIshAno devashaktibhiH |
hanyantAmasurAH shIghraM mama prItyAha chaNDikAm || 22||
tato devIsharIrAttu viniShkrAntAtibhIShaNA |
chaNDikA shaktiratyugrA shivAshataninAdinI || 23||
sA chAha dhUmrajaTilamIshAnamaparAjitA |
dUta tvaM gachchha bhagavan pArshvaM shumbhanishumbhayoH || 24||
brUhi shumbhaM nishumbhaM cha dAnavAvatigarvitau |
ye chAnye dAnavAstatra yuddhAya samupasthitAH || 25||
trailokyamindro labhatAM devAH santu havirbhujaH |
yUyaM prayAta pAtAlaM yadi jIvitumichchhatha || 26||
balAvalepAdatha chedbhavanto yuddhakAN^kShiNaH |
tadAgachchhata tR^ipyantu machchhivAH pishitena vaH || 27||
yato niyukto dautyena tayA devyA shivaH svayam |
shivadUtIti loke.asmiMstataH sA khyAtimAgatA || 28||
te.api shrutvA vacho devyAH sharvAkhyAtaM mahAsurAH |
amarShApUritA jagmuryatra kAtyAyanI sthitA || 29||
tataH prathamamevAgre sharashaktyR^iShTivR^iShTibhiH |
vavarShuruddhatAmarShAstAM devImamarArayaH || 30||
sA cha tAn prahitAn bANAJNchhUlashaktiparashvadhAn |
chichchheda lIlayAdhmAtadhanurmuktairmaheShubhiH || 31||
tasyAgratastathA kAlI shUlapAtavidAritAn |
khaTvAN^gapothitAMshchArInkurvatI vyacharattadA || 32||
kamaNDalujalAkShepahatavIryAn hataujasaH |
brahmANI chAkarochchhatrUnyena yena sma dhAvati || 33||
mAheshvarI trishUlena tathA chakreNa vaiShNavI |
daityAJNjaghAna kaumArI tathA shaktyAtikopanA || 34||
aindrI kulishapAtena shatasho daityadAnavAH |
peturvidAritAH pR^ithvyAM rudhiraughapravarShiNaH || 35||
tuNDaprahAravidhvastA daMShTrAgrakShatavakShasaH |
vArAhamUrtyA nyapataMshchakreNa cha vidAritAH || 36||
nakhairvidAritAMshchAnyAn bhakShayantI mahAsurAn |
nArasiMhI chachArAjau nAdApUrNadigambarA || 37||
chaNDATTahAsairasurAH shivadUtyabhidUShitAH |
petuH pR^ithivyAM patitAMstAMshchakhAdAtha sA tadA || 38||
iti mAtR^igaNaM kruddhaM mardayantaM mahAsurAn |
dR^iShTvAbhyupAyairvividhairneshurdevArisainikAH || 39||
palAyanaparAndR^iShTvA daityAnmAtR^igaNArditAn |
yoddhumabhyAyayau kruddho raktabIjo mahAsuraH || 40||
raktabinduryadA bhUmau patatyasya sharIrataH |
samutpatati medinyAM tatpramANo mahAsuraH || 41||
yuyudhe sa gadApANirindrashaktyA mahAsuraH |
tatashchaindrI svavajreNa raktabIjamatADayat || 42||
kulishenAhatasyAshu bahu susrAva shoNitam |
samuttasthustato yodhAstadrUpAstatparAkramAH || 43||
yAvantaH patitAstasya sharIrAdraktabindavaH |
tAvantaH puruShA jAtAstadvIryabalavikramAH || 44||
te chApi yuyudhustatra puruShA raktasambhavAH |
samaM mAtR^ibhiratyugrashastrapAtAtibhIShaNam || 45||
punashcha vajrapAtena kShatamasya shiro yadA |
vavAha raktaM puruShAstato jAtAH sahasrashaH || 46||
vaiShNavI samare chainaM chakreNAbhijaghAna ha |
gadayA tADayAmAsa aindrI tamasureshvaram || 47||
vaiShNavIchakrabhinnasya rudhirasrAvasambhavaiH |
sahasrasho jagadvyAptaM tatpramANairmahAsuraiH || 48||
shaktyA jaghAna kaumArI vArAhI cha tathAsinA |
mAheshvarI trishUlena raktabIjaM mahAsuram || 49||
sa chApi gadayA daityaH sarvA evAhanat pR^ithak |
mAtR^IH kopasamAviShTo raktabIjo mahAsuraH || 50||
tasyAhatasya bahudhA shaktishUlAdibhirbhuvi |
papAta yo vai raktaughastenAsaJNchhatasho.asurAH || 51||
taishchAsurAsR^iksambhUtairasuraiH sakalaM jagat |
vyAptamAsIttato devA bhayamAjagmuruttamam || 52||
tAn viShaNNAn surAn dR^iShTvA chaNDikA prAhasatvaram |
uvAcha kAlIM chAmuNDe vistIrNaM vadanaM kuru || 53||
machchhastrapAtasambhUtAn raktabindUn mahAsurAn |
raktabindoH pratIchchha tvaM vaktreNAnena veginA || 54||
bhakShayantI chara raNe tadutpannAnmahAsurAn |
evameSha kShayaM daityaH kSheNarakto gamiShyati || 55||
bhakShyamANAstvayA chogrA na chotpatsyanti chApare |
ityuktvA tAM tato devI shUlenAbhijaghAna tam || 56||
mukhena kAlI jagR^ihe raktabIjasya shoNitam |
tato.asAvAjaghAnAtha gadayA tatra chaNDikAm || 57||
na chAsyA vedanAM chakre gadApAto.alpikAmapi |
tasyAhatasya dehAttu bahu susrAva shoNitam || 58||
yatastatastadvaktreNa chAmuNDA sampratIchchhati |
mukhe samudgatA ye.asyA raktapAtAnmahAsurAH || 59||
tAMshchakhAdAtha chAmuNDA papau tasya cha shoNitam |
devI shUlena vajreNa bANairasibhirR^iShTibhiH || 60||
jaghAna raktabIjaM taM chAmuNDApItashoNitam |
sa papAta mahIpR^iShThe shastrasaN^ghasamAhataH || 61||
nIraktashcha mahIpAla raktabIjo mahAsuraH |
tataste harShamatulamavApustridashA nR^ipa || 62||
teShAM mAtR^igaNo jAto nanartAsR^iN^madoddhataH || 63||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
raktabIjavadho nAmAShTamo.adhyAyaH || 8||

Capitulo 9

|| navamo.adhyAyaH ||
AUM rAjovAcha || 1||
vichitramidamAkhyAtaM bhagavan bhavatA mama |
devyAshcharitamAhAtmyaM raktabIjavadhAshritam || 2||
bhUyashchechchhAmyahaM shrotuM raktabIje nipAtite |
chakAra shumbho yatkarma nishumbhashchAtikopanaH || 3||
R^iShiruvAcha || 4||
chakAra kopamatulaM raktabIje nipAtite |
shumbhAsuro nishumbhashcha hateShvanyeShu chAhave || 5||
hanyamAnaM mahAsainyaM vilokyAmarShamudvahan |
abhyadhAvannishumbho.atha mukhyayAsurasenayA || 6||
tasyAgratastathA pR^iShThe pArshvayoshcha mahAsurAH |
saMdaShTauShThapuTAH kruddhA hantuM devImupAyayuH || 7||
AjagAma mahAvIryaH shumbho.api svabalairvR^itaH |
nihantuM chaNDikAM kopAtkR^itvA yuddhaM tu mAtR^ibhiH || 8||
tato yuddhamatIvAsIddevyA shumbhanishumbhayoH |
sharavarShamatIvograM meghayoriva varShatoH || 9||
chichchhedAstAJNchharAMstAbhyAM chaNDikA svasharotkaraiH |
tADayAmAsa chAN^geShu shastraughairasureshvarau || 10||
nishumbho nishitaM khaDgaM charma chAdAya suprabham |
atADayanmUrdhni siMhaM devyA vAhanamuttamam || 11||
tADite vAhane devI kShurapreNAsimuttamam |
nishumbhasyAshu chichchheda charma chApyaShTachandrakam || 12||
chhinne charmaNi khaDge cha shaktiM chikShepa so.asuraH |
tAmapyasya dvidhA chakre chakreNAbhimukhAgatAm || 13||
kopAdhmAto nishumbho.atha shUlaM jagrAha dAnavaH |
AyAtaM muShTipAtena devI tachchApyachUrNayat || 14||
AvidhyAtha gadAM so.api chikShepa chaNDikAM prati |
sApi devyAs trishUlena bhinnA bhasmatvamAgatA || 15||
tataH parashuhastaM tamAyAntaM daityapuN^gavam |
Ahatya devI bANaughairapAtayata bhUtale || 16||
tasminnipatite bhUmau nishumbhe bhImavikrame |
bhrAtaryatIva saMkruddhaH prayayau hantumambikAm || 17||
sa rathasthastathAtyuchchairgR^ihItaparamAyudhaiH |
bhujairaShTAbhiratulairvyApyAsheShaM babhau nabhaH || 18||
tamAyAntaM samAlokya devI shaN^khamavAdayat |
jyAshabdaM chApi dhanuShashchakArAtIva duHsaham || 19||
pUrayAmAsa kakubho nijaghaNTAsvanena cha |
samastadaityasainyAnAM tejovadhavidhAyinA || 20||
tataH siMho mahAnAdaistyAjitebhamahAmadaiH |
pUrayAmAsa gaganaM gAM tathaiva disho dasha || 21||
tataH kAlI samutpatya gaganaM xmAmatADayat |
karAbhyAM tanninAdena prAk svanAste tirohitAH || 22||
aTTATTahAsamashivaM shivadUtI chakAra ha |
vaiH shabdairasurAstresuH shumbhaH kopaM paraM yayau || 23||
durAtmaMstiShTha tiShTheti vyAjahArAmbikA yadA |
tadA jayetyabhihitaM devairAkAshasaMsthitaiH || 24||
shumbhenAgatya yA shaktirmuktA jvAlAtibhIShaNA |
AyAntI vahnikUTAbhA sA nirastA maholkayA || 25||
siMhanAdena shumbhasya vyAptaM lokatrayAntaram |
nirghAtaniHsvano ghoro jitavAnavanIpate || 26||
shumbhamuktAJNchharAndevI shumbhastatprahitAJNchharAn |
chichchheda svasharairugraiH shatasho.atha sahasrashaH || 27||
tataH sA chaNDikA kruddhA shUlenAbhijaghAna tam |
sa tadAbhihato bhUmau mUrchchhito nipapAta ha || 28||
tato nishumbhaH samprApya chetanAmAttakArmukaH |
AjaghAna sharairdevIM kAlIM kesariNaM tathA || 29||
punashcha kR^itvA bAhUnAmayutaM danujeshvaraH |
chakrAyudhena ditijashchhAdayAmAsa chaNDikAm || 30||
tato bhagavatI kruddhA durgA durgArtinAshinI |
chichchheda devI chakrANi svasharaiH sAyakAMshcha tAn || 31||
tato nishumbho vegena gadAmAdAya chaNDikAm |
abhyadhAvata vai hantuM daityasainyasamAvR^itaH || 32||
tasyApatata evAshu gadAM chichchheda chaNDikA |
khaDgena shitadhAreNa sa cha shUlaM samAdade || 33||
shUlahastaM samAyAntaM nishumbhamamarArdanam |
hR^idi vivyAdha shUlena vegAviddhena chaNDikA || 34||
bhinnasya tasya shUlena hR^idayAnniHsR^ito.aparaH |
mahAbalo mahAvIryastiShTheti puruSho vadan || 35||
tasya niShkrAmato devI prahasya svanavattataH |
shirashchichchheda khaDgena tato.asAvapatadbhuvi || 36||
tataH siMhashchakhAdogradaMShTrAkShuNNashirodharAn |
asurAMstAMstathA kAlI shivadUtI tathAparAn || 37||
kaumArIshaktinirbhinnAH kechinneshurmahAsurAH |
brahmANImantrapUtena toyenAnye nirAkR^itAH || 38||
mAheshvarItrishUlena bhinnAH petustathApare |
vArAhItuNDaghAtena kechichchUrNIkR^itA bhuvi || 39||
khaNDaM khaNDaM cha chakreNa vaiShNavyA dAnavAH kR^itAH |
vajreNa chaindrIhastAgravimuktena tathApare || 40||
kechidvineshurasurAH kechinnaShTA mahAhavAt |
bhakShitAshchApare kAlIshivadUtImR^igAdhipaiH || 41||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
nishumbhavadho nAma navamo.adhyAyaH || 9||

Capitulo 10

|| dashamo.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
nishumbhaM nihataM dR^iShTvA bhrAtaraM prANasammitam |
hanyamAnaM balaM chaiva shumbhaH kruddho.abravIdvachaH || 2||
balAvalepaduShTe tvaM mA durge garvamAvaha |
anyAsAM balamAshritya yuddhyase chAtimAninI || 3||
devyuvAcha || 4||
ekaivAhaM jagatyatra dvitIyA kA mamAparA |
pashyaitA duShTa mayyeva vishantyo madvibhUtayaH || 5||
tataH samastAstA devyo brahmANIpramukhA layam |
tasyA devyAstanau jagmurekaivAsIttadAmbikA || 6||
devyuvAcha || 7||
ahaM vibhUtyA bahubhiriha rUpairyadAsthitA |
tatsaMhR^itaM mayaikaiva tiShThAmyAjau sthiro bhava || 8||
R^iShiruvAcha || 9||
tataH pravavR^ite yuddhaM devyAH shumbhasya chobhayoH |
pashyatAM sarvadevAnAmasurANAM cha dAruNam || 10||
sharavarShaiH shitaiH shastraistathA chAstraiH sudAruNaiH |
tayoryuddhamabhUdbhUyaH sarvalokabhayaN^karam || 11||
divyAnyastrANi shatasho mumuche yAnyathAmbikA |
babha~nja tAni daityendrastatpratIghAtakartR^ibhiH || 12||
muktAni tena chAstrANi divyAni parameshvarI |
babha~nja lIlayaivograhuN^kArochchAraNAdibhiH || 13||
tataH sharashatairdevImAchchhAdayata so.asuraH |
sApi tatkupitA devI dhanushchichchheda cheShubhiH || 14||
chhinne dhanuShi daityendrastathA shaktimathAdade |
chichchheda devI chakreNa tAmapyasya kare sthitAm || 15||
tataH khaDgamupAdAya shatachandraM cha bhAnumat |
abhyadhA vata tAM devIM daityAnAmadhipeshvaraH || 16||
tasyApatata evAshu khaDgaM chichchheda chaNDikA |
dhanurmuktaiH shitairbANaishcharma chArkakarAmalam |
ashvAMshcha pAtayAmAsa rathaM sArathinA saha || 17||
hatAshvaH sa tadA daityashchhinnadhanvA visArathiH |
jagrAha mudgaraM ghoramambikAnidhanodyataH || 18||
chichchhedApatatastasya mudgaraM nishitaiH sharaiH |
tathApi so.abhyadhAvattAM muShTimudyamya vegavAn || 19||
sa muShTiM pAtayAmAsa hR^idaye daityapuN^gavaH |
devyAstaM chApi sA devI talenorasyatADayat || 20||
talaprahArAbhihato nipapAta mahItale |
sa daityarAjaH sahasA punareva tathotthitaH || 21||
utpatya cha pragR^ihyochchairdevIM gaganamAsthitaH |
tatrApi sA nirAdhArA yuyudhe tena chaNDikA || 22||
niyuddhaM khe tadA daityashchaNDikA cha parasparam |
chakratuH prathamaM siddhamunivismayakArakam || 23||
tato niyuddhaM suchiraM kR^itvA tenAmbikA saha |
utpATya bhrAmayAmAsa chikShepa dharaNItale || 24||
sa kShipto dharaNIM prApya muShTimudyamya vegavAn |
abhyadhAvata duShTAtmA chaNDikAnidhanechchhayA || 25||
tamAyAntaM tato devI sarvadaityajaneshvaram |
jagatyAM pAtayAmAsa bhittvA shUlena vakShasi || 26||
sa gatAsuH papAtorvyAM devI shUlAgravikShataH |
chAlayan sakalAM pR^ithvIM sAbdhidvIpAM saparvatAm || 27||
tataH prasannamakhilaM hate tasmin durAtmani |
jagatsvAsthyamatIvApa nirmalaM chAbhavannabhaH || 28||
utpAtameghAH solkA ye prAgAsaMste shamaM yayuH |
sarito mArgavAhinyastathAsaMstatra pAtite || 29||
tato devagaNAH sarve harShanirbharamAnasAH |
babhUvurnihate tasmin gandharvA lalitaM jaguH || 30||
avAdayaMstathaivAnye nanR^itushchApsarogaNAH |
vavuH puNyAstathA vAtAH suprabho.abhUddivAkaraH || 31||
jajvalushchAgnayaH shAntAH shAntA digjanitasvanAH || 32||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare
devImAhAtmye shumbhavadho nAma dashamo.adhyAyaH || 10||

Capitulo 11

|| ekAdasho.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
devyA hate tatra mahAsurendre
sendrAH surA vahnipurogamAstAm |
kAtyAyanIM tuShTuvuriShTalAbhAd
vikAshivaktrAbjavikAshitAshAH || 2||
devi prapannArtihare prasIda
prasIda mAtarjagato.akhilasya |
prasIda vishveshvari pAhi vishvaM
tvamIshvarI devi charAcharasya || 3||
AdhArabhUtA jagatastvamekA
mahIsvarUpeNa yataH sthitAsi |
apAM svarUpasthitayA tvayaitad
ApyAyate kR^itsnamalaN^ghyavIrye || 4||
tvaM vaiShNavIshaktiranantavIryA
vishvasya bIjaM paramAsi mAyA |
sammohitaM devi samastametat
tvaM vai prasannA bhuvi muktihetuH || 5||
vidyAH samastAstava devi bhedAH
striyaH samastAH sakalA jagatsu |
tvayaikayA pUritamambayaitat
kA te stutiH stavyaparAparoktiH || 6||
sarvabhUtA yadA devI bhuktimuktipradAyinI |
tvaM stutA stutaye kA vA bhavantu paramoktayaH || 7||
sarvasya buddhirUpeNa janasya hR^idi saMsthite |
svargApavargade devi nArAyaNi namo.astu te || 8||
kalAkAShThAdirUpeNa pariNAmapradAyini |
vishvasyoparatau shakte nArAyaNi namo.astu te || 9||
sarvamaN^galamAN^galye shive sarvArthasAdhike |
sharaNye tryambake gauri nArAyaNi namo.astu te || 10||
sR^iShTisthitivinAshAnAM shaktibhUte sanAtani |
guNAshraye guNamaye nArAyaNi namo.astu te || 11||
sharaNAgatadInArtaparitrANaparAyaNe |
sarvasyArtihare devi nArAyaNi namo.astu te || 12||
haMsayuktavimAnasthe brahmANIrUpadhAriNi |
kaushAmbhaHkSharike devi nArAyaNi namo.astu te || 13||
trishUlachandrAhidhare mahAvR^iShabhavAhini |
mAheshvarIsvarUpeNa nArAyaNi namo.astute || 14||
mayUrakukkuTavR^ite mahAshaktidhare.anaghe |
kaumArIrUpasaMsthAne nArAyaNi namo.astu te || 15||
shaN^khachakragadAshArN^gagR^ihItaparamAyudhe |
prasIda vaiShNavIrUpe nArAyaNi namo.astu te || 16||
gR^ihItogramahAchakre daMShTroddhR^itavasundhare |
varAharUpiNi shive nArAyaNi namo.astu te || 17||
nR^isiMharUpeNogreNa hantuM daityAn kR^itodyame |
trailokyatrANasahite nArAyaNi namo.astu te || 18||
kirITini mahAvajre sahasranayanojjvale |
vR^itraprANahare chaindri nArAyaNi namo.astu te || 19||
shivadUtIsvarUpeNa hatadaityamahAbale |
ghorarUpe mahArAve nArAyaNi namo.astu te || 20||
daMShTrAkarAlavadane shiromAlAvibhUShaNe |
chAmuNDe muNDamathane nArAyaNi namo.astu te || 21||
lakShmi lajje mahAvidye shraddhe puShTi svadhe dhruve |
mahArAtri mahAmAye nArAyaNi namo.astu te || 22||
medhe sarasvati vare bhUti bAbhravi tAmasi |
niyate tvaM prasIdeshe nArAyaNi namo.astute || 23||
sarvasvarUpe sarveshe sarvashaktisamanvite |
bhayebhyastrAhi no devi durge devi namo.astu te || 24||
etatte vadanaM saumyaM lochanatrayabhUShitam |
pAtu naH sarvabhUtebhyaH kAtyAyani namo.astu te || 25||
jvAlAkarAlamatyugramasheShAsurasUdanam |
trishUlaM pAtu no bhIterbhadrakAli namo.astu te || 26||
hinasti daityatejAMsi svanenApUrya yA jagat |
sA ghaNTA pAtu no devi pApebhyo naH sutAniva || 27||
asurAsR^igvasApaN^kacharchitaste karojjvalaH |
shubhAya khaDgo bhavatu chaNDike tvAM natA vayam || 28||
rogAnasheShAnapahaMsi tuShTA
ruShTA tu kAmAn sakalAnabhIShTAn |
tvAmAshritAnAM na vipannarANAM
tvAmAshritA hyAshrayatAM prayAnti || 29||
etatkR^itaM yatkadanaM tvayAdya
dharmadviShAM devi mahAsurANAm |
rUpairanekairbahudhAtmamUrtiM
kR^itvAmbike tatprakaroti kAnyA || 30||
vidyAsu shAstreShu vivekadIpeSh
vAdyeShu vAkyeShu cha kA tvadanyA |
mamatvagarte.atimahAndhakAre
vibhrAmayatyetadatIva vishvam || 31||
rakShAMsi yatrograviShAshcha nAgA
yatrArayo dasyubalAni yatra |
dAvAnalo yatra tathAbdhimadhye
tatra sthitA tvaM paripAsi vishvam || 32||
vishveshvari tvaM paripAsi vishvaM
vishvAtmikA dhArayasIha vishvam |
vishveshavandyA bhavatI bhavanti
vishvAshrayA ye tvayi bhaktinamrAH || 33||
devi prasIda paripAlaya no.aribhIter
nityaM yathAsuravadhAdadhunaiva sadyaH |
pApAni sarvajagatAM prashamaM nayAshu
utpAtapAkajanitAMshcha mahopasargAn || 34||
praNatAnAM prasIda tvaM devi vishvArtihAriNi |
trailokyavAsinAmIDye lokAnAM varadA bhava || 35||
devyuvAcha || 36||
varadAhaM suragaNA varaM yanmanasechchhatha |
taM vR^iNudhvaM prayachchhAmi jagatAmupakArakam || 37||
devA UchuH || 38||
sarvAbAdhAprashamanaM trailokyasyAkhileshvari |
evameva tvayA kAryamasmadvairivinAshanam || 39||
devyuvAcha || 40||
vaivasvate.antare prApte aShTAviMshatime yuge |
shumbho nishumbhashchaivAnyAvutpatsyete mahAsurau || 41||
nandagopagR^ihe jAtA yashodAgarbhasambhavA |
tatastau nAshayiShyAmi vindhyAchalanivAsinI || 42||
punarapyatiraudreNa rUpeNa pR^ithivItale |
avatIrya haniShyAmi vaiprachittAMshcha dAnavAn || 43||
bhakShayantyAshcha tAnugrAn vaiprachittAn mahAsurAn |
raktA dantA bhaviShyanti dADimIkusumopamAH || 44||
tato mAM devatAH svarge martyaloke cha mAnavAH |
stuvanto vyAhariShyanti satataM raktadantikAm || 45||
bhUyashcha shatavArShikyAmanAvR^iShTyAmanambhasi |
munibhiH saMsmR^itA bhUmau sambhaviShyAmyayonijA || 46||
tataH shatena netrANAM nirIkShiShyAmyahaM munIn |
kIrtayiShyanti manujAH shatAkShImiti mAM tataH || 47||
tato.ahamakhilaM lokamAtmadehasamudbhavaiH |
bhariShyAmi surAH shAkairAvR^iShTeH prANadhArakaiH || 48||
shAkambharIti vikhyAtiM tadA yAsyAmyahaM bhuvi |
tatraiva cha vadhiShyAmi durgamAkhyaM mahAsuram || 49||
durgAdevIti vikhyAtaM tanme nAma bhaviShyati |
punashchAhaM yadA bhImaM rUpaM kR^itvA himAchale || 50||
rakShAMsi bhaxayiShyAmi munInAM trANakAraNAt |
tadA mAM munayaH sarve stoShyantyAnamramUrtayaH || 51||
bhImAdevIti vikhyAtaM tanme nAma bhaviShyati |
yadAruNAkhyastrailokye mahAbAdhAM kariShyati || 52||
tadAhaM bhrAmaraM rUpaM kR^itvAsaMkhyeyaShaTpadam |
trailokyasya hitArthAya vadhiShyAmi mahAsuram || 53||
bhrAmarIti cha mAM lokAstadA stoShyanti sarvataH |
itthaM yadA yadA bAdhA dAnavotthA bhaviShyati || 54||
tadA tadAvatIryAhaM kariShyAmyarisaMkShayam || 55||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
nArAyaNIstutirnAmaikAdasho.adhyAyaH || 11||

Capitulo 12

|| dvAdasho.adhyAyaH ||
AUM devyuvAcha || 1||
ebhiH stavaishcha mAM nityaM stoShyate yaH samAhitaH |
tasyAhaM sakalAM bAdhAM shamayiShyAmyasaMshayam || 2||
madhukaiTabhanAshaM cha mahiShAsuraghAtanam |
kIrtayiShyanti ye tadvadvadhaM shumbhanishumbhayoH || 3||
aShTamyAM cha chaturdashyAM navamyAM chaikachetasaH |
shroShyanti chaiva ye bhaktyA mama mAhAtmyamuttamam || 4||
na teShAM duShkR^itaM kiJNchidduShkR^itotthA na chApadaH |
bhaviShyati na dAridryaM na chaiveShTaviyojanam || 5||
shatrubhyo na bhayaM tasya dasyuto vA na rAjataH |
na shastrAnalatoyaughAt kadAchit sambhaviShyati || 6||
tasmAnmamaitanmAhAtmyaM paThitavyaM samAhitaiH |
shrotavyaM cha sadA bhaktyA paraM svastyayanaM mahat || 7||
upasargAnasheShAMstu mahAmArIsamudbhavAn |
tathA trividhamutpAtaM mAhAtmyaM shamayenmama || 8||
yatraitatpaThyate samyaN^nityamAyatane mama |
sadA na tadvimokShyAmi sAMnidhyaM tatra me sthitam || 9||
balipradAne pUjAyAmagnikArye mahotsave |
sarvaM mamaitanmAhAtmyam uchchAryaM shrAvyameva cha || 10||
jAnatAjAnatA vApi balipUjAM yathA kR^itAm |
pratIxiShyAmyahaM prItyA vahnihomaM tathAkR^itam || 11||
sharatkAle mahApUjA kriyate yA cha vArShikI |
tasyAM mamaitanmAhAtmyaM shrutvA bhaktisamanvitaH || 12||
sarvAbAdhAvinirmukto dhanadhAnyasamanvitaH |
manuShyo matprasAdena bhaviShyati na saMshayaH || 13||
shrutvA mamaitanmAhAtmyaM tathA chotpattayaH shubhAH |
parAkramaM cha yuddheShu jAyate nirbhayaH pumAn || 14||
ripavaH saMkShayaM yAnti kalyANaM chopapadyate |
nandate cha kulaM puMsAM mAhAtmyaM mama shR^iNvatAm || 15||
shAntikarmaNi sarvatra tathA duHsvapnadarshane |
grahapIDAsu chogrAsu mAhAtmyaM shR^iNuyAnmama || 16||
upasargAH shamaM yAnti grahapIDAshcha dAruNAH |
duHsvapnaM cha nR^ibhirdR^iShTaM susvapnamupajAyate || 17||
bAlagrahAbhibhUtAnAM bAlAnAM shAntikArakam |
saMghAtabhede cha nR^iNAM maitrIkaraNamuttamam || 18||
durvR^ittAnAmasheShANAM balahAnikaraM param |
rakShobhUtapishAchAnAM paThanAdeva nAshanam || 19||
sarvaM mamaitanmAhAtmyaM mama sannidhikArakam |
pashupuShpArghyadhUpaishcha gandhadIpaistathottamaiH || 20||
viprANAM bhojanairhomaiH prokShaNIyairaharnisham |
anyaishcha vividhairbhogaiH pradAnairvatsareNa yA || 21||
prItirme kriyate sAsmin sakR^iduchcharite shrute |
shrutaM harati pApAni tathArogyaM prayachchhati || 22||
rakShAM karoti bhUtebhyo janmanAM kIrtanaM mama |
yuddheShu charitaM yanme duShTadaityanibarhaNam || 23||
tasmi~nchhrute vairikR^itaM bhayaM puMsAM na jAyate |
yuShmAbhiH stutayo yAshcha yAshcha brahmarShibhiH kR^itAH || 24||
brahmaNA cha kR^itAstAstu prayachchhantu shubhAM matim |
araNye prAntare vApi dAvAgniparivAritaH || 25||
dasyubhirvA vR^itaH shUnye gR^ihIto vApi shatrubhiH |
siMhavyAghrAnuyAto vA vane vA vanahastibhiH || 26||
rAGYA kruddhena chAGYapto vadhyo bandhagato.api vA |
AghUrNito vA vAtena sthitaH pote mahArNave || 27||
patatsu chApi shastreShu saMgrAme bhR^ishadAruNe |
sarvAbAdhAsu ghorAsu vedanAbhyardito.api vA || 28||
smaran mamaitachcharitaM naro muchyeta saN^kaTAt |
mama prabhAvAtsiMhAdyA dasyavo vairiNastathA || 29||
dUrAdeva palAyante smaratashcharitaM mama || 30||
R^iShiruvAcha || 31||
ityuktvA sA bhagavatI chaNDikA chaNDavikramA || 32||
pashyatAM sarvadevAnAM tatraivAntaradhIyata |
te.api devA nirAtaN^kAH svAdhikArAnyathA purA || 33||
yaGYabhAgabhujaH sarve chakrurvinihatArayaH |
daityAshcha devyA nihate shumbhe devaripau yudhi || 34||
jagadvidhvaMsake tasmin mahogre.atulavikrame |
nishumbhe cha mahAvIrye sheShAH pAtAlamAyayuH || 35||
evaM bhagavatI devI sA nityApi punaH punaH |
sambhUya kurute bhUpa jagataH paripAlanam || 36||
tayaitanmohyate vishvaM saiva vishvaM prasUyate |
sA yAchitA cha viGYAnaM tuShTA R^iddhiM prayachchhati || 37||
vyAptaM tayaitatsakalaM brahmANDaM manujeshvara |
mahAdevyA mahAkAlI mahAmArIsvarUpayA || 38||
saiva kAle mahAmArI saiva sR^iShTirbhavatyajA |
sthitiM karoti bhUtAnAM saiva kAle sanAtanI || 39||
bhavakAle nR^iNAM saiva lakShmIrvR^iddhipradA gR^ihe |
saivAbhAve tathAlakShmIrvinAshAyopajAyate || 40||
stutA sampUjitA puShpairgandhadhUpAdibhistathA |
dadAti vittaM putrAMshcha matiM dharme gatiM shubhAm || 41||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
bhagavatI vAkyaM dvAdasho.adhyAyaH || 12||

Capitulo 13

|| trayodasho.adhyAyaH ||
AUM R^iShiruvAcha || 1||
etatte kathitaM bhUpa devImAhAtmyamuttamam |
evaMprabhAvA sA devI yayedaM dhAryate jagat || 2||
vidyA tathaiva kriyate bhagavadviShNumAyayA |
tayA tvameSha vaishyashcha tathaivAnye vivekinaH || 3||
mohyante mohitAshchaiva mohameShyanti chApare |
tAmupaihi mahArAja sharaNaM parameshvarIm || 4||
ArAdhitA saiva nR^iNAM bhogasvargApavargadA || 5||
mArkaNDeya uvAcha || 6||
iti tasya vachaH shrutvA surathaH sa narAdhipaH || 7||
praNipatya mahAbhAgaM tamR^iShiM saMshitavratam |
nirviNNo.atimamatvena rAjyApaharaNena cha || 8||
jagAma sadyastapase sa cha vaishyo mahAmune |
saMdarshanArthamambAyA nadIpulinamAsthitaH || 9||
sa cha vaishyastapastepe devIsUktaM paraM japan |
tau tasmin puline devyAH kR^itvA mUrtiM mahImayIm || 10||
arhaNAM chakratustasyAH puShpadhUpAgnitarpaNaiH |
nirAhArau yatAtmAnau tanmanaskau samAhitau || 11||
dadatustau baliM chaiva nijagAtrAsR^igukShitam |
evaM samArAdhayatostribhirvarShairyatAtmanoH || 12||
parituShTA jagaddhAtrI pratyakShaM prAha chaNDikA || 13||
devyuvAcha || 14||
yatprArthyate tvayA bhUpa tvayA cha kulanandana |
mattastatprApyatAM sarvaM parituShTA dadAmite || 15||
mArkaNDeya uvAcha || 16||
tato vavre nR^ipo rAjyamavibhraMshyanyajanmani |
atraiva cha nijaM rAjyaM hatashatrubalaM balAt || 17||
so.api vaishyastato GYAnaM vavre nirviNNamAnasaH |
mametyahamiti prAGYaH saN^gavichyutikArakam || 18||
devyuvAcha || 19||
svalpairahobhirnR^ipate svaM rAjyaM prApsyate bhavAn || 20||
hatvA ripUnaskhalitaM tava tatra bhaviShyati || 21||
mR^itashcha bhUyaH samprApya janma devAdvivasvataH || 22||
sAvarNiko manurnAma bhavAnbhuvi bhaviShyati || 23||
vaishyavarya tvayA yashcha varo.asmatto.abhivAJNchhitaH || 24||
taM prayachchhAmi saMsiddhyai tava GYAnaM bhaviShyati || 25||
mArkaNDeya uvAcha || 26||
iti dattvA tayordevI yathAbhilaShitaM varam |
babhUvAntarhitA sadyo bhaktyA tAbhyAmabhiShTutA || 27||
evaM devyA varaM labdhvA surathaH kShatriyarShabhaH |
sUryAjjanma samAsAdya sAvarNirbhavitA manuH || 28||
iti dattvA tayordevI yathAbhilaShitaM varam |
babhUvAntarhitA sadyo bhaktyA tAbhyAmabhiShTutA ||
evaM devyA varaM labdhvA surathaH kShatriyarShabhaH |
sUryAjjanma samAsAdya sAvarNirbhavitA manuH || klIM AUM ||
|| svasti shrImArkaNDeyapurANe sAvarNike manvantare devImAhAtmye
surathavaishyayorvarapradAnaM nAma trayodasho.adhyAyaH || 13||
|| shrIsaptashatIdevImAhAtmyaM samAptam ||
|| OM tat sat OM ||

Aparadha-kshamapana stotra (la oración por el perdón)

|| atha aparAdhakShamApaNastotram ||
OM aparAdhashataM kR^itvA jagadambeti chochcharet |
yAM gatiM samavApnoti na tAM brahmAdayaH surAH || 1||
sAparAdho.asmi sharaNaM prAptastvAM jagadambike |
idAnImanukampyo.ahaM yathechchhasi tathA kuru || 2||
aGYAnAdvismR^iterbhrAntyA yannyUnamadhikaM kR^itam |
tatsarvaM kShamyatAM devi prasIda parameshvari || 3||
kAmeshvari jaganmAtaH sachchidAnandavigrahe |
gR^ihANArchAmimAM prItyA prasIda parameshvari || 4||
sarvarUpamayI devI sarvaM devImayaM jagat |
ato.ahaM vishvarUpAM tvAM namAmi parameshvarIm || 5||
yadakSharaM paribhraShTaM mAtrAhInaJNcha yadbhavet |
pUrNaM bhavatu tat sarvaM tvatprasAdAnmaheshvari || 6||
yadatra pAThe jagadambike mayA
visargabindvakSharahInamIritam |
tadastu sampUrNatamaM prasAdataH
saN^kalpasiddhishcha sadaiva jAyatAm || 7||
yanmAtrAbindubindudvitayapadapadadvandvavarNAdihInaM
bhaktyAbhaktyAnupUrvaM prasabhakR^itivashAt vyaktamavyaktamamba |
mohAdaGYAnato vA paThitamapaThitaM sAmprataM te stave.asmin
tat sarvaM sAN^gamAstAM bhagavati varade tvatprasAdAt prasIda || 8||
prasIda bhagavatyamba prasIda bhaktavatsale |
prasAdaM kuru me devi durge devi namo.astu te || 9||
|| iti aparAdhakShamApaNastotraM samAptam ||

Devi suktam

|| atha devIsUktam ||
OM ahaM rudrebhirvasubhishcharAmyaha\-
mAdityairuta vishvadevaiH |
ahaM mitrAvaruNobhA bibharmyaha\-
mindrAgnI ahamashvinobhA || 1||
ahaM somamAhanasaM bibharmyahaM
tvaShTAramuta pUShaNaM bhagam |
ahaM dadhAmi draviNaM haviShmate
suprAvye yajamAnAya sunvate || 2||
ahaM rAShTrI saN^gamanI vasUnAM
chikituShI prathamA yaGYiyAnAm |
tAM bhA devA vyadadhuH purutrA
bhUristhAtrAM bhUryAveshayantIm || 3||
mayA so annamatti yo vipashyati
yaH prANiti ya IM shR^iNotyuktam |
amantavo mAM ta upakShiyanti
shrudhi shruta shraddhivaM te vadAmi || 4||
ahameva svayamidaM vadAmi juShTaM
devebhiruta mAnuShebhiH |
yaM kAmaye taM tamugraM kR^iNomi
taM brahmANaM tamR^iShiM taM sumedhAm || 5||
ahaM rudrAya dhanurA tanomi
brahmadviShe sharave hantavA u |
ahaM janAya samadaM kR^iNomyahaM
dyAvApR^ithivI A vivesha || 6||
ahaM suve pitaramasya mUrdhan
mama yonirapsvantaH samudre |
tato vi tiShThe bhuvanAnu vishvo\-
tAmUM dyAM varShmaNopa spR^ishAmi || 7||
ahameva vAta iva pra vAmyA\-
rabhamANA bhuvanAni vishvA |
paro divA para enA pR^ithivyai\-
tAvatI mahinA saM babhUva || 8||
|| iti R^igvedoktaM devIsUktaM samAptam ||
|| OM tat sat OM ||