Buscar

Shri Mina nathji

Shri Mina nathji

Shri Mina nathji

Guru: Shri Omkar Аdinathji   
Panth: Pav 
Lugar: Kashmir kshetra, Assam 
Sadhana: vajrasana siddhis 
Tapasya: yoga, dhyana, samadhi-marga, jñana-marga.

Back to the list