Search

Shri Deva nathji

Shri Deva nathji

Shri Deva nathji

Guru: Shri Siddha Yogi Govindanathji 
Panth: Varkari (Bhagavat Dharma) 
Place: Oiyapur (Andjan village), Amaravati (Maharashtra) 
Sadhana: hasta-pavan muktasana siddhi, knowledge of Bhagavat Gita (one of Puranas), bhakti sadhana, poetry, and others. 
Tapasya: Andjan area, Oliyapur at Maharashtra, Karnataka, Andhra pradesh. 
Deeds: bhakti, Bhagavata Dharma propagation, service to the people.

Back to the list