Search

Shri Sanatan nathji

Shri Sanatan nathji

Shri Sanatan nathji

Guru: Shri Omkar Adinathji 
Panth: Satnath. 
Tapasya: Badrinath, Kedarnath, Gangotri, yoga-sadhana and gyana-sadhana near Yamuna river, karma-kanda upasana. 
Sadhana: padmasana, siddhasana siddhi.
Deeds: spreading of dharma and knowledge.

Back to the list