Search

Shri Shabar nathji

Shri Shabar nathji

Shri Shabar nathji

Guru: Shri Siddha Yogi Matsyendranathji 
Panth: Kapalika. 
Place: Gauda area in Bengal. 
Sadhana: mahamudra, shunya-samadhi, antar-mukha sadhana, shmashan-sadhana. 
Tapasya: Vikram Shila, Magadha (the territory of Bihar and Jarkhand), West Bengal, tapasya on the Shri Shaila Mountain.
Deeds: spreading of dharma and care for human well-being. 

Back to the list