Search

Shri Balagundai nathji

Shri Balagundai nathji

Shri Balagundai nathji

Guru: Shri Shambhujati Guru Gorakshanathji 
Panth: Aai. 
Place: Karnal kshetra, Gorakh Tilla, Pakistan. 
Sadhana: Gorakshasana siddhi, Shunya samadhi, Kundalini sadhana, all Yoga siddhis. 
Tapasya: Gorakh Tilla, Pakistan Himalayan Gadval, Badrinath, Kedarnath, Karnal, Haryana, Rajastan, Punjab
Deeds: Guru-seva, tapasya, perfect example of Bhakty yoga, hatha yoga siddhis (miracles), holy life.

Back to the list