Search

Shri Manasai nathji

Shri Manasai nathji

Shri Manasai nathji

Guru: Shri Siddha Yogi Bhagai nathji 
Panth: Aai
Place: Mathura, Agra (Uttar Pradesh). 
Sadhana: gomukhasana, matsyendrasana, vajrasana siddhi. 
Tapasya: avadhoot-tapasvi (jata-sadhana) in Haryana, Uttar Pradesh, Panjab etc. 
Deeds: hatha-yoga sadhana, propagated and spreaded dharma through jnyana-yoga tapasya.

Back to the list